Avslutade projekt och program

Projekten och programmen på denna sida uppdateras inte längre, men du hittar information om tidigare skeden samt material. Du kan också söka information om ministeriets andra tidigare projekt.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den statliga finansieringen av utövande konst, dvs. musik, dans, cirkus och performance förnyas.

Reform av statsandelssystemet för utövande konst

Den nya grundskolan

Den nya grundskolan

I spetsprojektet reformeras grundskolan, lärandemiljöerna och lärarnas kompetens. Dessutom främjar man digitalisering av undervisningen, utvidgar programmet Skolan i rörelse samt utökar språkstudierna och gör dem mångsidigare.

Spetsprojektet Den nya grundskolan >>

Samarbete mellan högskolor och näringsliv

Samarbete mellan högskolor och näringsliv

I spetsprojektet klargörs bl.a. högskolornas och forskningsinstitutionernas profilering, arbetsfördelning och samarbete. Forsknings-, utvecklings- och innovationsfinansieringen utvecklas till att stöda verkningsfullhet och kommersialisering. De lagstiftningsmässiga hindren för utbildningsexport ses över och man tar i bruk terminsavgifter för studerande från länder utanför EU och EES.

Information om spetsprojektet >>

Yrkesskolereformen

Yrkesskolereformen

I reformen förnyas yrkesutbildningens finansiering, styrning, reglering, examina, anordnarstrukturer och hur man genomför utbildningen.

Yrkesskolereformen >>

Tillgång till konst och kultur

Tillgång till konst och kultur

Barns och ungas möjligheter att ha konst och kultur som hobby blir bättre. Barns och ungas multilitteracitet främjas. Konstens procentprincip tillämpas även inom social- och hälsovården.

Spetsprojektet för konst och kultur>>

Barnstrategin

Barnstrategin

Målet är att föra en omfattande samhällspolitisk diskussion om barn- och familjepolitik samt att arbeta för ett barn- och familjevänligt samhälle.

Beredningen av barnstrategin

Ungdomsgaranti

Ungdomsgaranti

Ungdomsgarantin stöder ungas livskompetens, studievägar och syselsättning samt fördjupar samarbetet för att stöda unga.

Information om spetsprojektet>>

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Reform av kulturens statsandelsfinansiering

Systemet för statsandelsfinansieringen av muséer, teatrar och orkestrar förnyas.

Kulturens statsandelsreform

Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)

Program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE)

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Information om programmet >>