Grundläggande utbildning

Alakoululaisia. KUVA: Liisa Takala / OKMDen grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning som ordnas huvudsakligen i grundskolor. Grundskolan ger ingen examen, men ger behörighet att söka till vidare utbildning efter läropliktig utbildning, till exempel till yrkesutbildning eller gymnasiet. Fullföljande av lärokursen för den grundläggande utbildningen ingår i fullgörandet av läroplikten.

Den grundläggande utbildningen är en nioårig, avgiftsfri enhetsskola. Undervisningen ordnas i en närskola eller en annan lämplig plats så att skolvägen är så trygg och kort som möjligt. Eleven har rätt att få tillräckligt stöd för inlärning och skolgång genast när behov uppstår. Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. 

Den grundläggande utbildningen kan kompletteras med en utbildning som handleder för examensutbildning (HUX), som kombinerar påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning (LUVA) och utbildning som handleder för yrkesutbildning (VALMA) till en enhetlig utbildningshelhet i övergångsskedet. 

Kommunerna och staten ansvarar för ordnandet av den grundläggande utbildningen. Staten deltar i kostnaderna för den grundläggande utbildningen genom att betala utbildningsanordnaren statsandel enligt lagen om statsandel för kommunal basservice. Regionförvaltningsverken ger råd om bl.a. ärenden som gäller elevens rättssäkerhet.

Undervisnings- och kulturministeriets uppgift är att bereda bl.a. lagstiftningen som gäller utbildningen samt budgetpropositioner och statsrådsbeslut som gäller den.

Undervisningsarrangemang

Undervisningen och läromedlen är avgiftsfria för eleven. Därtill får eleverna dagligen en avgiftsfri varm måltid i skolan.

Eleverna har rätt till gratis transport eller till ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagning, ifall resan är längre än fem kilometer eller om resan är för svår, ansträngande eller farlig för eleven. Kommunen eller någon annan utbildningsanordnare kan också besluta om skoltransporter som är mera omfattande än de lagstadgade förmånerna.

Det finns inga begränsningar för antalet elever i undervisningsgrupperna i den allmänna undervisningen. Det maximala antalet elever i undervisningsgrupper inom specialundervisningen anges i lagstiftningen.

Läsåret omfattar 190 arbetsdagar. Utbildningsanordnaren beslutar om skolloven. Läsåret inom den grundläggande utbildningen börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli. Läsåret indelas i två delar: höstterminen och vårterminen. Skolarbetet under läsåret avslutas den sista vardagen under vecka 22. Utbildningsanordnarna beslutar om skolornas övriga lov. 

Den grundläggande utbildningen ingår i fullgörande av läroplikten

Varje barn som är stadigvarande bosatt i Finland har läroplikt. Den läropliktiges vårdnadshavare ansvarar för att läroplikten fullföljs.

Läroplikten börjar det år då barnet fyller sju år och upphör när den läropliktige fyller 18 år eller före det avlägger en examen på andra stadiet (studentexamen eller yrkesexamen) eller en motsvarande utbildning på Åland eller utländsk utbildning. 

Ifall målen med den grundläggande utbildningen inte kan nås på nio år på grund av barnets funktionsnedsättning eller sjukdom kan barnet omfattas av förlängd läroplikt. Den förlängda läroplikten börjar det år barnet fyller sex år och pågår i 11 år.

Lärare och behörighet

I årskurserna 1-6 ges undervisning huvudsakligen av klasslärare. I årskurserna 7-9 är undervisningen närmast ämnesundervisning som ges av ämneslärare. Lärarna har i regel högre högskoleexamen som avlagts vid ett universitet.

Ytterligare information

Heli Nederström, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330122   E-postadress: