Statsgaranti för konstutställningar

Poika juoksee taidemuseossa

Syftet med statsgarantin är att främja ordnandet av viktiga utställningar genom att statsgarantin befriar museet från de kostnader som försäkringar medför.

Förfarandet gäller förutom konstutställningar också historiska och andra utställningar av kulturellt intresse. Genom statsgarantin befrias arrangörer av viktiga utställningar från försäkringskostnader för utställningsföremålen. Avsikten är att främja utställningsverksamhet och kulturutbyte på hög inhemsk och internationell nivå.

Statsgaranti beviljas endast för utställningar som arrangeras av en inhemsk offentlig sammanslutning eller andra allmännyttiga sammanslutningar eller stiftelser. Statsgaranti kan inte beviljas för kommersiell utställningsverksamhet. Utställningslokalerna ska vara avsedda för bestående utställningsverksamhet och uppfylla de brandskydds- och andra säkerhetskrav som föreskrivs.

Statsgarantin är underkastad prövning, och kan innehålla villkor och begränsningar som ställs på utställningsarrangören. Begränsningarna kan även gälla allmänna säkerhetskrav på utställningslokalerna eller transporterna.

Ansökan om statsgaranti ska lämnas in senast tre månader innan den ansökta statsgarantin ska träda i kraft och adresseras till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor, PB 29, 00023 Statsrådet. Om beslutet behövs i ett tidigare skede, bör ansökan tidigareläggas i motsvarande grad.

OBS. Eventuella bilagor till ansökan som sänds senare ska sändas direkt till nämndens sekreterare, inte till ministeriet.

Vid beviljandet av statsgaranti bistås undervisnings- och kulturministeriet av statsgarantinämnden för utställningar

Anvisningar

Blanketter

Mallar

EU/Collection Mobility

European indemnity schemes – comparative chart

Ytterligare information

Petri Suni
Statsgarantinämnden för utställningar, Klobbvägen 15 E 21, 00830 Helsingfors
p. 040-501 4240, [email protected]

Päivi Salonen, kulturråd   
UKM, Kultur- och konstpolitiska avdelningen, Ansvarsområdet för konst och kulturarv
tfn 0295 330 281, [email protected]