Moraliska upphovsrättigheterPojat kuvaavat taideteosta älypuhelimilla.

Ett verk får endast användas med upphovsmannens tillstånd och på det sätt som hen tillåter.

De moraliska rättigheterna förbjuder bland annat plagiering, förfalskning och användning av en annans verk på ett kränkande sätt. Moraliska upphovsrättigheter är faderskapsrätt och rätt till respekt för ett verk. Dessa kvarstår hos upphovsmannen också om hen avstår från sina ekonomiska rättigheter.

Upphovsmannens namn ska uppges enligt god sed, när ett verk används offentligt. Namnet ska nämnas t.ex. när verket uppförs offentligt eller annars görs tillgängligt för allmänheten (faderskapsrätt).

Ett verk får inte ändras på ett sätt som kränker upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. Ett verk får inte heller göras tillgängligt för allmänheten i ett kränkande sammanhang eller en kränkande form (rätten till respekt).

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: