Åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier 

Bakom programmet står olika förvaltningsområden samt regeringsprogrammets (2019) skrivningar om bl.a. icke-diskriminering samt barns och ungas rätt till integritet. Målet är ingen ska behöva uppleva mobbning, trakasserier, våld eller social utslagning i skolor och läroanstalter. Främjandet av jämlikhet och likvärdighet är en del av åtgärdsprogrammet.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

I programmet för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier ska existerande projekt  utnyttjas. Sådana projekt, där bevis på användbarhet har samlats in och analyserats ska utvärderas, så som t.ex. forskningsbaserat bevis. 

Programmet har beretts som ett samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, justitieministeriet, inrikesministeriet och social- och hälsovårdsministeriet.

Programmets åtgärder

Stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter inom småbarnspedagogiken 

Utvecklingsprogrammet som riktar sig till småbarnspedagogiken betonar stärkande av emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter förskoleundervisningen i syfte att förebygga mobbning. Syftet är också att utveckla personalens kompetens i att förstärka barns emotionella och interaktionsfärdigheter och i att förebygga mobbning.

Lagstiftningsprojekt för att säkerställa en trygg studiemiljö 

Syftet är att precisera och se över undervisningsväsendets bestämmelser så att man kan ingripa i mobbning i rätt tid, stärka elevens rättsliga ställning och försäkra en trygg inlärningsmiljö för alla elever. Som en del av lagstiftningsprojektet ser man över den reglering om dubbelbestraffning som ingår i lagstiftningen om undervisningsväsendet och utvärderar behovet av den.

Engagerande arbete i skolgemenskapen 

Inom den grundläggande utbildningen inleds en ny verksamhetsmodell för engagerande arbete i skolgemenskapen som stöder både eleverna och skolpersonalen i arbetet med att förebygga avhopp från utbildning, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera effekterna av frånvaro och stärka välfärden i skolgemenskapen samt arbetet mot mobbning.

Utbildning för personalen och ledningen 

Utökande av pedagogisk kompetens för att främja välfärd och arbetsfred, förebygga ensamhet och mobbning samt stödja mentalt välbefinnande fastställs som ett prioriterat område för fortbildningen av personalen.

Högskolorna uppmuntras att i lärarnas grundutbildning öka innehåll som syftar till att förbättra lärarnas färdigheter att främja välfärd, säkerhet och arbetsfred.

Webbplats för förebyggande av mobbning

Utbildningsstyrelsen utarbetar en webbplats för förebyggande av mobbning. Webbplatsen innehåller bl.a. praktiska råd och konkreta åtgärder för att förebygga mobbning i skolor och läroanstalter samt om den befintliga lagstiftnings- och normgrunden som gäller förebyggandet av mobbning i skolan. Målet är att engagera hela skolgemenskapen i att stärka en verksamhetskultur som förebygger mobbning och våld samt stöder samhörighet och välfärd.

Främjande av säkerhetskulturen i läroanstalterna inom den grundläggande utbildningen

Det inleds ett riksomfattande utvecklings- och forskningsprojekt (2021–2023) som stöder utvecklingen av utbildningsgemenskapernas säkerhetskultur. I projektet skapas effektiva åtgärder som främjar säkerheten och säkerhetskulturen i skolgemenskaperna.

Utveckling av sjukhusundervisningen 

Antalet sjukhusundervisningsplatser inkl. vård ska öka.

Nationell utvärdering av effektiva metoder för att förebygga mobbning, öka välfärden och arbetsfreden

Avsikten är att det vid Nationella centret för utbildningsutvärdering (KARVI) inrättas ett nationellt organ för utvärdering av effektiva metoder för att förebygga mobbning, öka välfärden och arbetsfreden. Organet ska bedöma evidensgraden och användbarheten av de metoder som utvecklats för dessa ändamål. 

Ankarverksamheten stärks i kampen mot mobbning i skolor och läroanstalter 

Ankarverksamheten är inriktad på att i ett tidigt skede främja de ungas välbefinnande och förebygga brott. Verksamheten genomförs inom alla polisinrättningars område. I ett ankarteam deltar polisen, en socialarbetare, en psykiatrisk sjukskötare och en ungdomsarbetare. En representant för undervisningsväsendet kan utses till ett lokalt eller regionalt ankarteam. 

Samarbetet mellan ankarteamen, skolor och läroanstalter ökas ytterligare genom att man utvecklar verksamhetsmodeller för att ingripa i mobbning och våld i skolor och läroanstalter i ett tidigare skede än för närvarande. Ledningen av den sektorsövergripande myndighetsverksamhet som anknyter till hanteringen och skötseln av situationerna stärks och förtydligas.

Förebyggande av gängbildning genom att främja en positiv gruppbildning bland barn och unga 

Genom att stödja och främja en positiv gruppbildning i skolor och läroanstalter och genom att ingripa i sådan gruppbildning som ökar de ungas störande beteende och annat oönskat beteende förebyggs uppkomsten av ungdomsgäng. Verksamheten förutsätter att skolornas och läroanstalternas personal får mer information om gängbildning och om de omständigheter som påverkar den. 

Precisering av bestämmelserna om mobbning och trakasserier i gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning

Gymnasielagen och lagen om yrkesutbildning ändras så att det i dem föreskrivs om skyldigheten för lärare eller rektorn att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen och som kommit till hans eller hennes kännedom till vårdnadshavaren.
Främjande av en verksamhetskultur som skapar samhörighet vid läroanstalter på andra stadiet 
Inom utvecklingsprogrammet Rätt att kunna skapas verksamhetsmodeller som stöd för kamrat- och grupphandledningen inom yrkesutbildningen. Programmet syftar också till att utveckla och sprida samarbetsmodeller för att stödja de studerandes välbefinnande. 

I kvalitetsprogrammet  för gymnasieutbildningen ska man stärka studerandehälsan, studerandenas känsla av samhörighet och grupptillhörighet samt möjligheter att få handledning i rätt tid samt annat stöd som behövs i studierna.

Fortsatt användning av verktyget för främjande av studerandenas välbefinnande på andra stadiet (Studiekompis) bereds.

Verksamheten med  kontaktpersoner för trakasserier vid högskolorna stärks

Metoderna för att förebygga trakasserier behandlas som en del av utarbetandet av en plan för tillgång till högskoleutbildning. Varje högskola har en tydlig verksamhetsmodell och anvisningar för att förebygga trakasserier och osakligt beteende.

Högskolornas verksamhet med kontaktpersoner för trakasserier stärks tillsammans med Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland (SAMOK), Finlands studentkårers förbund (SYL) och högskolorna.

Förankring av ungdomsarbetets metoder och verksamhetsmodeller i skolor och läroanstalter 

Ungdomsarbetets metoder kan utnyttjas i skolor och läroanstalter för att tillsammans med de unga planera och genomföra verksamhetsmodeller för gruppbildning, motarbetande av mobbning och förebyggande av diskriminering och ensamhet. Metoder och verksamhetsmodeller inom ungdomsarbete kan spela en viktig roll i genomförandet av engagerande arbete i skolgemenskapen.

Mer information

Heli Nederström, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330122   E-postadress: