Idrottsvetenskap och -forskning

Kynä ja tsetoskooppi. Kuva: CC0 Pixabay

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statsunderstöd och anslag för forsknings- och informationsverksamhet inom motion och idrott.

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar idrottsvetenskapliga forskningsprojekt samt forsknings- och utredningsverksamhet som gäller motion och idrott. Som en del av verksamhetssätten för informationsledning inom idrottspolitiken bistår ministeriet också forsknings- och utredningsprojekt som stöder det idrottspolitiska beslutsfattandet. Dessutom stöder ministeriet verksamheten inom idrottsvetenskapliga samfund.

Ministeriet finansierar idrottsvetenskapliga forskningsprojekt i enlighet med forskningsteman som baserar sig på eftersträvade samhälleliga verkningar. Målen för den idrottsvetenskapliga forskningen fastställs i det riktgivande dokumentet angående kunskapsbaserad ledning inom idrott. Undervisnings- och kulturministeriets sakkunnigorgan i idrottsvetenskapliga frågor är statens idrottsråds sektion för forskning, prognostisering och utvärdering. 

Temana är:

  • Främjande av en fysiskt aktiv livsstil
  • Tillgänglighet till idrott och motion på lika villkor
  • Ökat deltagande i idrott och motion
  • Resultatrik och ansvarsfull elitidrott

Idrottsvetenskapliga samfund och forskningsinstitut

Ministeriet diskuterar regelbundet målsättningarna med de idrottsvetenskapliga samfunden, de idrottsmedicinska centren och Forskningscentralen för tävlings- och elitidrott. Forskning inom området bedrivs vid universitet, yrkeshögskolor och flera forskningsinstitut.

Stiftelsen för främjande av motion och folkhälsa LIKES producerar information till stöd för främjandet av idrott och motion bland barn, unga och personer i tidig medelålder. Fokus ligger speciellt på personer som rör sig lite.

UKK-institutet är ett forskningsinstitut som är verksamt inom förvaltningsområdet för social- och hälsovården. Det har till uppgift att bedriva forskning, utbildning och informationsverksamhet för att främja sunda levnadsvanor, i synnerhet motion och idrott.

Institutet för elitidrott i Finland KIHU fokuserar på tvärvetenskaplig forskning som stöder tävlings- och elitidrotten samt på tillämpad serviceverksamhet.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har till uppgift att främja befolkningens välfärd och hälsa, förebygga sjukdomar och sociala problem och utveckla social- och hälsovårdstjänster.

Idrottsvetenskapliga sällskapet i Finland (LTS) producerar och förmedlar vetenskapligt material för den samhälleliga debatten och för olika målgrupper.

Ytterligare information

Samuli Rasila, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330057   E-postadress: