Särskilda uppgifter i anslutning till ersättningar

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner upphovsrättsorganisationer, som företräder olika sektorer, och som svarar för uppgifter som sammanhänger med låneersättning, ersättning för vidareförsäljning av bildkonstverk samt den betalning som ska ges för användning av fonogram.

Organisationerna ger årligen undervisnings- och kulturministeriet en utredning över de åtgärder som de vidtagit med stöd av beslutet om godkännande.

Låneersättning

Låneersättning betalas till upphovsmännen till litterära verk, tonkonstverk samt bildkonstverk för utlåning av verken, som har skett vid de allmänna bibliotek som upprätthålls av kommunerna. Ersättning betalas till upphovsmän av musik, text och bild, vilka bor i Finland eller ett annat EES-land. Storleken på ersättningen per upphovsman påverkas av antalet gånger publikationen har varit utlånad. Den låneersättning som undervisnings- och kulturministeriet betalar grundar sig på EU:s hyres- och lånedirektiv.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner för en tid av högst fem år den organisation genom vilken till upphovsmännen betalas ersättning för utlåning av verk som har skett vid allmänna bibliotek.

Godkända organisationer (2022–2026):

  • Kopiosto ry – upphovsmän till bildkonstverk och fotografiska verk
  • Sanasto ry – upphovsmän till litterära verk
  • Teosto ry – upphovsmän till verk inom den skapande tonkonstens område, inbegriper upphovsmän till verk inspelade på fonogram

www.lainauskorvaus.fi

Ersättning för vidareförsäljning av bildkonstverk

Bildkonstnärer och rättighetsinnehavare har rätt som grundar sig på upphovsrättslagen att få ersättning för vidareförsäljningen av deras verk. Rätten till vidareförsäljningsersättning gäller bildkonstverk, vilkas upphovsrättsliga skyddstid fortfarande är i kraft. Vidareförsäljningsersättning ges inte för första försäljning av verket.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner för högst fem år den organisation som kasserar in och redovisar vidareförsäljningsersättningarna.

Godkänd organisation (2021–2025):

Avgifter för användning av fonogram

För användning av fonogram betalas en ersättning till utövande konstnärer och producenter av fonogram och för användning av musikupptagningar med visuella element till dem som uppför ett tonkonstverk.

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner för en tid av högst fem år den organisation som kasserar in och redovisar de avgifter som betalts för användning av fonogram och musikupptagningar med visuella element. För vardera uppgiften kan endast en organisation som företräder rättsinnehavare godkännas åt gången.

Godkänd organisation (2021–2025):

Ytterligare information

Jorma Waldén, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330338   E-postadress: