Internationellt samarbete i idrottsfrågor och EU-ärenden

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i internationellt samarbete i idrottsfrågor inom internationella organisationer och i ärenden som Europeiska unionen bereder. De viktigaste samarbetsparterna och -organisationerna är Europeiska unionen, Europarådet och UNESCO.

Under de senaste åren har samarbetet  fokuserat bland annat på att stärka idrottens integritet, utveckla förvaltningen, främja jämställdheten och likabehandlingen, bekämpa läktarvåld, antidopningverksamhet, hälsofrämjande motion och hållbar utveckling. 

Av de internationella avtalen har Finland ratificerat Europarådets europeiska konvention mot publikvåld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och konventionerna mot dopning samt undertecknat konventionen mot manipulering av idrottstävlingar. Ministeriet har tillsatt en delegation för idrottsetiska frågor som följer upp samarbetet för att lösa de etiska problemen inom idrotten.

Finland är medlem i UNESCO:s internationella kommitté för fysisk fostran och idrott (CIGEPS) och Europarådets utvidgade delkommitté gällande idrott (EPAS) samt verkar aktivt i Europeiska unionens och Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk av kontaktpunkter för hälsomotion i Europa. 

Europeiska unionens samarbete inom idrottsärenden

Europeiska unionen har en så kallad stödbefogenhet inom idrott och motion, det vill säga den kan stödja, sammanjämka och komplettera idrottssektorernas verksamhet i medlemsländerna. Finansiering för bland annat partnerskapsprojekt och europeiska idrottsevenemang som inte strävar efter vinst kan sökas via EU:s program Erasmus+.

EU-samarbetet inom idrottsområdet styrs av en arbetsplan som godkänts av ministerrådet. Prioriteringar handlar om idrottens integritet (antidopningsamarbete, god samhällsstyrning, skydd av minderåriga och idrottens särdrag), idrottens ekonomiska dimension (idrottens innovationer samt idrott och den digitala inre marknaden) och idrottens samhälleliga betydelse (idrott och media, tränarnas roll, utbildning via idrotten, starkare delaktighet, hälsofrämjande motion, idrott och miljö samt idrottsdiplomati).

Europeiska kommissionen har tillsatt två expertgrupper för att bereda teman kring idrottens integritet och utbildning.

I EU:s ministerråd sköts idrottsärendena av rådet för utbildning, ungdomsärenden, kultur och idrott. På tjänstemannanivå bereds rådets ärenden i en idrottsarbetsgrupp.

Finlands ståndpunkter i motions- och idrottsrelaterade EU-frågor bereds av sektion 32 inom kommittén för EU-ärenden. Till sektionens utvidgade sammansättning hör också företrädare för idrottsorganisationerna  Valo, Finlands olympiska kommitté och Finlands centrum för etik inom idrotten rf FCEI.

Internationellt samarbete inom antidopning

Målet med det internationella antidopningsamarbetet är att harmonisera regler och rutiner i olika länder och organisationer, utveckla kvaliteten på dopningtesterna samt främja utbildning och kommunikation.

Finlands antidopningsamarbete sker inom Unesco och Världsantidopningbyrån WADA (World Anti-Doping Agency). Finland har ratificerat den internationella konventionen mot dopning inom idrotten (International Convention Against Doping in Sport 2005).

Finland har även förbundit sig till samarbete i enlighet med Europarådets konvention mot dopning (The Anti-Doping Convention: an instrument of international co-operation). Konventionen innehåller mål för stater och idrottsorganisationer för att utveckla antidopningarbetet.

Europarådets grupp för uppföljning av antidopning (T-DO) överser hur konventionen införs. Antidopningarbetet är också en del av Europeiska unionens samarbete inom idrotten.

Europeiskt samarbete för att främja en motionsinriktad livsstil

Världshälsoorganisationens Europakontor (WHO Europe) utarbetar tillsammans med Europeiska unionen vart tredje år en rapport där man jämför hur väl EU:s medlemsstater har genomfört Europeiska rådets rekommendationer om fysisk aktivitet (EU Physical Activity Country Factsheets).

Den information som samlas in från de olika medlemsstaterna handlar om befolkningens fysiska aktivitet och om politiska insatser inom hälsofrämjande motion och idrott. Dessutom samlas information in om hur motion och idrott främjas på ett förvaltningsövergripande sätt, om vilka rekommendationer det finns om fysisk aktivitet för olika åldersgrupper och om hur väl rekommendationerna har genomförts samt om åtgärder som främjar motion i skolorna och på arbetsplatserna och om omfattningen av denna motion. Det utarbetas även rapporter på olika teman.

Finland representeras av undervisnings- och kulturministeriet i Europeiska unionens och WHO Europes kontaktnätverk (focal points network) för hälsofrämjande motion och idrott. Kontaktnätverkets uppgift är att samordna datainsamlingen på nationell nivå samt att stödja EU och WHO Europe vid beredningen, genomförandet och rapporteringen i samband med datainsamlingen och vid genomförandet av motionsfrämjande åtgärder i Europa.

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330102   E-postadress: