Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande

Olika möjligheter till kontinuerligt lärande ska göras lättillgängliga för alla. För att hitta information och lämpliga tjänster utvecklas därför elektroniska tjänster. Servicehelheten kombinerar utbildningsutbud, handledningstjänster och information om arbetsmarknaden.

Tjänster och verksamhetssätten som stöder en förnyelse av kunnandet utvecklas som en del av en digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande. Avsikten är att största delen av de nya tjänsterna och verksamhetssätten ska vara i bruk i slutet av 2025.

I digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande utvecklar man elektroniska tjänster som stöder nytt kunnande samt möjligheter inom den högre utbildningens digitalisering och ett flexibelt lärande

Programmet består av 

 • en sektorsövergripande digital servicehelhet som täcker hela utbildningssystemet 
 • Programmet Digivision 2030 som täcker alla högskolor och vars syfte är att stöda digitaliseringen av den högre utbildningen och ett flexibelt lärande.

Digitala tjänster för kontinuerligt lärande 

Målet är att man med hjälp av de digitala tjänsterna för kontinuerligt lärande ska kunna kartlägga sin egen situation, få information om utbildnings- och arbetsmöjligheter samt handledning till stöd för beslutsfattandet. De digitala tjänsterna stöder också prognostiseringen och utnyttjandet av information.

Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande består av 

1. sammankopplade smarta e-tjänster, såsom 

 • kartläggning och identifiering av kompetens 
 • handledningstjänster
 • tjänster för ansökan till utbildning och för utbildningsutbud

2. olika informationsresurser, såsom

 • informationsresurser för kompetens 
 • informationsresurser för utbildningsutbud
 • informationsresurser för arbetsplatsuppgifter
 • informationsresurser för arbetsmarknadsuppgifter

De tjänster som utvecklas stöder tillgången på kompetent arbetskraft, matchningen av arbetskraft och arbetsmarknadens funktion. Den data som samlas in kan utnyttjas bl.a. för att rikta sysselsättningsåtgärderna och för att stöda dem som söker till studier eller arbete. Till exempel kan man utifrån kompetenskraven i platsannonser och på basis av den egna kompetensen hänvisa människor till inlärningsmöjligheter som är nyttiga och lämpliga för dem och där kompetensen kan kompletteras.  

Utöver målen för reformen av det kontinuerliga lärandet stöder servicehelheten även utvecklingen av sektorsövergripande tjänster, tillgången till utbildning, utvecklingen av handledningstjänster för medborgare och arbetsgivare, nätverken för utbildnings- och sysselsättningstjänster i regionerna samt verksamheten inom nya servicestrukturer (inkl. verksamheten vid servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning).

Planering och genomförande av tjänsterna 

De tjänster som ingår i den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande byggs upp stegvis under 2021–2025. För att tjänsterna ska kunna byggas upp och tas i bruk måste verksamhetssätten ändras och lagstiftningen ses över.

De olika skedena i planeringen och genomförandet är

 1. fastställande av den övergripande arkitekturen
 2. utredning av behovet av lagändringar samt beredning och genomförande av ändringarna
 3. byggande av nya digitala tjänster och servicevägar
 4. utveckling och införande av verksamhetsformer för informationsledning 
 5. stöd för den ändring av verksamhetssätten som ibruktagandet och utvecklandet av servicehelheten förutsätter  

De nya tjänsterna och verksamhetssätten i anslutning till dem bereds i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet, högskolornas Digivision 2030-projekt, Utbildningsstyrelsen, Närings-, trafik- och miljöcentralerna samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscentrum och olika utbildningsaktörer. Intressentgruppernas möjligheter att delta säkerställs också.

Servicehelheten finansieras genom Finlands program för hållbar tillväxt. 

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande och hållbar tillväxt

Digitaliseringsprogrammet för kontinuerligt lärande har beretts som en del av Finlands återhämtnings- och resiliensplan, som är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Programmet stöder ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt i enlighet med målen i regeringsprogrammet.

Programmet byggs upp i samarbete mellan undervisnings- och kulturministeriet, arbets- och näringsministeriet (inkl. Utbildningsstyrelsen och utvecklings- och förvaltningscentret KEHA-keskus) och högskolorna.

Pressmeddelanden och nyheter

Högskolornas projekt Digivision 2030 inleds

UKM
Pressmeddelande 3.2.2021 13.00

Kontaktuppgifter

Tomi Kytölä, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330293   E-postadress:


Tiina Salminen, ledande sakkunnig 
arbets- och näringsministeriet, Ohjausyksikkö ( OHJY ) Telefon:0295163102   E-postadress: