FN och Unesco

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i FN:s verksamhet och i beredningen av ärenden gällande organisationen inom ramen för statsrådet, i nära samarbete med utrikesministeriet.

Viktiga special- och underorganisationer på området inom FN är bl.a. forsknings- och kulturorganisationen Unesco samt Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten WIPO som behandlar upphovsrättsärenden. Också FN:s ekonomiska och sociala råd ECOSOC (Economic and Social Council), CSW (Committee on the Social Status of Women) som tar upp kvinnans ställning samt rådet för mänskliga rättigheter ansvarar för frågor som är nära förbundna med ministeriets förvaltningsområde. 

Unesco är en oberoende specialorganisation inom ramen för FN. Unesco utgör ett globalt ”idélaboratorium”¨ kring utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, och är en katalysator för internationellt samarbete på dessa områden. Organisationen arbetar med normering och stöder medlemsländernas kapacitet genom tekniskt bistånd, rådgivning gällande politiska riktlinjer och genom olika internationella program. Dessutom har Unesco en omfattande publikations- och statistikverksamhet.

Finland i Unesco

För verkställigheten av Finlands Unesco-politik svarar undervisnings- och kulturministeriet i samråd med utrikesministeriet och de övriga ministerierna samt Finlands permanenta representation i Unesco och OECD.

Finlands mål i Unesco är bland annat att stärka Unescos position inom ramen för det multipolära internationella systemet samt stödja organisationens fokus på sådana frågor där den tillför ett mervärde jämfört med övriga internationella aktörer. Ett viktigt mål är att stödja reformen av Unesco inom ramen för en mer omfattande reform av hela FN samt stärka Unescos kapacitet att effektivt bidra till en kontrollerad globalisering.  Finland genomför aktivt verkställigheten av de Unesco-konventioner, rekommendationer och resolutioner som vi förbundit oss till. Därtill ska verksamheten främja Finlands inflytande och synlighet inom Unesco och Unescos synlighet i Finland.

Genomförandet av FN:s Agenda 2030 genomsyrar på ett betydelsefullt sätt hela FN:s verksamhet.  Finland stöder Unesco:s arbete för att Agendan ska genomföras på et effektivt sätt. 

Finland är representerat i följande mellanstatliga organisationer, kommittéer och styrelser inom ramen för Unesco:

  • 1954 års konvention om Unescos konvention om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad konflikt (Haagkonventionen) 1954
  • Internationella bioetiska kommittén
  • Internationella programmet för utveckling av kommunikation (IPDC)
  • Unescos institut för statistik

Dessutom har Finland aktivt deltagit i bl.a. IOC:s (Intergovernmental Oceanographic Commission)  arbetsgrupper och möten. Under perioden 2017–2021 var Finland medlem av Unescos förvaltningsråd.