Högskolor, övriga offentliga forskningsorganisationer och vetenskapliga institutioner

Högskolesystemet i Finland består av universitet och yrkeshögskolor. Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 22 yrkeshögskolor och 13 universitet.

Finlands Akademi, Riksarkivet, Institutet för de inhemska språken samt Depåbiblioteket är ämbetsverk och inrättningar som hör till ministeriets förvaltningsområde.

Universiteten fokuserar på forskning och undervisning som grundar sig på den. Yrkeshögskolorna erbjuder praktiskt orienterad utbildning som ska motsvara arbetslivets behov. Fokus för forsknings- och utvecklings- och innovationsverksamheten vid yrkeshögskolorna ligger på tillämpad forskning och utveckling. De vetenskapliga inrättningarna stöder förutsättningarna för bedrivande av forskning.

Yrkeshögskolorna

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 22 yrkeshögskolor i form av aktiebolag. Utöver de yrkeshögskolor som finns på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns dessutom två andra yrkeshögskolor i Finland, Högskolan på Åland samt Polisyrkeshögskolan i Tammerfors, som lyder under inrikesministeriet.

Yrkeshögskolorna (YH) är i regel regionala högskolor som omfattar flera branscher, och i verksamheten betonas kontakten med arbetslivet samt den regionala utvecklingen. De har till uppgift att meddela sådan högskoleundervisning för yrkesinriktade expertuppgifter som baserar sig på arbetslivets och arbetslivsutvecklingens krav samt på forskning och konstnärliga och kulturella utgångspunkter. Yrkeshögskolorna ska också bedriva tillämpad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yrkeshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen och förnyar näringsstrukturen i regionen, samt bedriva konstnärlig verksamhet.

Yrkeshögskolorna har en omfattande autonomi samt undervisnings- och forskningsfrihet. Yrkeshögskolorna är självständiga juridiska personer och fattar själva beslut om ärenden som gäller den interna förvaltingen. Yrkeshögskoleverksamhet förutsätter tillstånd som beviljas av statsrådet.

Universiteten

På undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns 13 universitet, varav två är stiftelser i enlighet med stiftelselagen och de övriga juridisk-offentliga inrättningar. Militära högskoleexamina avläggs vid Försvarshögskolan som lyder under försvarsmakten.

Universitetens grundläggande uppgift är att bedriva vetenskaplig forskning och konstnärlig verksamhet samt att meddela på dessa grundad högsta undervisning. Universiteten främjar livslångt lärande, samverkar med det övriga samhället samt främjar forskningsresultatens och den konstnärliga verksamhetens genomslagskraft i samhället.

Universiteten har ekonomisk och administrativ autonomi. Vetenskapens, konstens och den högsta utbildningens frihet tryggas genom grundlagen. Universiteten är självständiga juridiska personer som har rätt att fatta beslut i ärenden som gäller den interna förvaltingen. 

Universitetscentren kompletterar nätverket av universitet i Finland i regioner som inte har ett eget universitet, och samlar universitetsverksamheten i regionen. I samarbetet deltar ofta dessutom de regionala yrkeshögskolorna, kommunerna och landskapsförbundet.

Vetenskapliga inrättningar

På undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde finns ämbetsverk och inrättningar som har till uppgift att sköta vetenskapsrelaterade uppgifter, sakkunnigorgan som tillsatts av ministeriet samt vetenskapliga samarbetsorgan.  

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för resultatstyrningen av Finlands Akademi, arkivverket, Institutet för de inhemska språken samt Depåbiblioteket.

Finlands Akademi är en central aktör i fråga om finansieringen av vetenskaplig forskning i Finland och aktiv inom forsknings- och innovationspolitiken på nationell och internationell nivå. I anslutning till Finlands Akademi finns ett råd för strategisk forskning.

Största delen av Akademins finansiering kanaliseras genom konkurrensutsatta ansökningsomgångar till universitetens forskning och finansierar bl.a. flaggskeppsprogram, forskningsprojekt, akademiprogram, spetsforskningsenheter, forskningsuppdrag och -infrastruktur samt internationellt samarbete. Akademins vetenskapliga forskningsråd och kommittén för forskningens infrastrukturer fattar beslut om finansieringen av forskning inom sina respektive ansvarsområden.

Akademin deltar också i samråd med Business Finland i förvaltningen av EU:s forskningsprogram och internationella forskningsorganisationer.

Riksarkivet har till uppgift att säkerställa att handlingar som hör till vårt nationella kulturarv bevaras varaktigt och hålls tillgängliga samt att främja användningen av dem, stödja forskningen samt utveckla arkivfunktionen. Riksarkivet har verksamhetsställen i Helsingfors, Joensuu, Jyväskylä, S:t Michel, Tavastehus, Uleåborg, Vasa och Åbo. Vid Riksarkivet finns därtill Samearkivet.

Institutet för de inhemska språken (Språkinstitutet) vårdar sig om det finska och det svenska språket samt samordnar språkvården av samiska, teckenspråk och romani. Språkinstitutet har i därtill i uppgift att ansvara för rådgivning, ordboksarbete och forskning med anknytning till språkvård och ordboksarbete.

Depåbiblioteket är ett riksomfattande bibliotek som betjänar vetenskapliga, allmänna och övriga bibliotek. Det tar emot och bevarar samlingar som överförs från finländska bibliotek. Depåbibliotekets kunder utgörs av bibliotek och informationstjänster. 

Organisationer med vetenskaplig anknytning

Vetenskapliga samfundens delegation (VSD) är ett betydande och oavhängigt sakkunnigorgan i frågor som gäller forskning och forskningspolitik samt utnyttjande av forskningsrön. I anslutning till VSD finns Forskningsetiska delegationen, Delegationen för informationsspridning i Finland och Publikationsforum.

VSD har till uppgift att främja samarbetet mellan vetenskapsliga samfund nationellt och internationellt, förmedlingen av vetenskaplig information och publikationsverksamhet samt kännedom om och utnyttjande av forskningsrön i samhället. VSD verkar i samråd med delegationerna mångsidigt för att trygga förutsättningarna för god vetenskaplig praxis och en verksamhetskultur i enlighet med de forskningsetiska principerna. 

Finländska vetenskapliga institut i utlandet

Finland har fyra vetenskapiga institut; Finlands Ateninstitut, Finlands Rominstitut, Finlands Mellanösterninstitut och Finlands institut i Japan. Varje institut upprätthålls av en oberoende allmännyttig stiftelse eller fond. Undervisnings- och kulturministeriet stöder institutens och stiftelsernas verksamhet genom allmänt statsunderstöd. De vetenskapliga instituten ger finländska forskare och doktorander möjligheter att arbeta i respektive land samt främjar kännedomen om respektive lands historia och kultur på olika delområden.  

CSC – IT-centret för vetenskap 

CSC – IT-centret för vetenskap är en forskningsinfrastruktur med fokus på datahantering och kalkylering. Staten erbjuder centrets tjänster till högskolor och forskningsinstitut. CSC är ett betydande europeiskt kluster av sakkunniga. Till sin organisationsform är CSC ett icke vinstdrivande aktiebolag som ägs av staten och högskolorna.

Högskole- och forskningspolitiska avdelningen vid undervisnings- och kulturministeriet anlitar CSC även för annan service som högskolorna behöver än bara kalkylering och datahantering. CSC eftersträvar öppenhet och kompatibilitet beträffande de tjänster bolaget producerar. I utvecklingen av verksamheten iakttar bolaget principerna och praxis för en helhetsarkitektur för den offentliga förvaltningen.

Offentliga forskningsinstitut

Under de övriga ministerierna och riksdagen finns 12 statliga forskningsinstitut. De statliga forskningsinstituten har till uppgift att producera och skaffa fram forskningsbaserad kunskap och kompetens. Därutöver har de även olika sakkunnig-, tillsyns-, utbildnings-, rådgivningsuppgifter och andra myndighetsuppgifter samt avgiftsbelagd service och annan service.

Vetenskapliga bibliotek

De vetenskapliga biblioteken stöder högskoleundervisningen, studierna och forskningen.  Nationalbiblioteket, högskolornas bibliotek och specialbiblioteken är vetenskapliga bibliotek.

Nationalbiblioteket erbjuder alla bibliotekssektorer nationella nätverksbaserade bibliotekstjänster Utöver sina egna samlingar ansvarar Nationalbiblioteket för det nationella publikationsarvet. Nationalbiblioteket är en del av den nationella forskningsinfrastrukturen och finns i anslutning till Helsingfors universitet.

Universitetsbiblioteken är allmänna forskningsbibliotek. Staten bidrar med grundfinansieringen men universiteten beslutar självständigt hur de finansierar sina bibliotek. Yrkeshögskolorna har egna bibliotek och egen informationsservice.

Riksdagens bibliotek, Statistikbiblioteket och bibliotek i anslutning till forskningsanstalter, ämbetsverk och museer är exempel på specialbibliotek.

Ytterligare information