Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Statsminister Petteri Orpos regering, som inledde sitt arbete sommaren 2023, inleder en totalreform av studiestödet. I reformen går man igenom studiepenningens nivå, studielånets storlek och studielånskompensationens belopp, gränserna för de fria inkomsterna, ställningen för studerande med familj och stödet till boendet.

I samband med regeringens halvtidsöverläggning ska det utvärderas huruvida inkomstgränserna är tillräckliga och om de kan höjas. En bättre samordning av läroavtalsutbildningarna och studiestödet utreds också.

Regeringen genomför också en totalreform av bostadsbidraget. För studerande ska en modell framtas som alternativ till det allmänna bostadsbidraget. Modellen ska uppmuntra till samboende och vara ekonomiskt attraktiv.

Ändringar i studiestödet 2023

Inkomstgränserna för studiestöd höjs med 50 procent från 2021 års nivå. En studerande som får studiestöd för till exempel nio månader kan från den 1 januari 2023 utöver studiestödet tjäna 18 720 euro i andra inkomster utan att stödet skärs ned.

Dessutom kan den tid för avläggande av examen som berättigar till studielånskompensation förlängas med ett läsår om den studerande visar att studierna fördröjts på grund av krigstillstånd (till exempel kriget i Ukraina) eller till sin allvarlighetsgrad därmed jämförbara exceptionella omständigheter som varit rådande i studielandet. 

Måltidsstödet som betalas för att sänka priset på måltider höjs med 0,25 euro, vilket gör att måltidsstödet är 2,55 euro per måltid från och med den 1 januari 2023. Måltidsstödets andel av maximipriset förblir på nuvarande nivå.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110