Studiestödets riktlinjer och utveckling

Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna ledningen, styrningen och uvecklandet av studiestödsverksamheten.

Ändringar i studiestödet 2022

Inkomstgränsen för sådana inkomster som inverkar på den studerandes studiestöd höjs temporärt med 25 procent. Höjningen är i kraft under 2022.

Ändringar i studiestödet 2021

Studiestöd

1.8.2021 en studielånstagare som avlagt högskoleexamen under 2021 eller därefter har rätt till studielånskompensation och studielånsavdrag, även om avläggandet av examen har fördröjts med ett läsår. Studielånstagaren ska påvisa att fördröjningen i studierna har samband med coronaepidemin. 

1.1.2021 en studielånstagare som avlagt högskoleexamen under höstterminen 2020 har rätt till studielånskompensation och studielånsavdrag, även om avläggandet av examen har fördröjts med en termin. Studielånstagaren ska påvisa att fördröjningen i studierna har samband med coronaepidemin. 

Studiepenningens belopp stiger med 0,4 procent på basis av förändringen i folkpensionsindex 1.8.2021.

Måltidsstöd

Måltidsstödet för högskolestuderande stiger med 36 cent. Från början av 2021 är stödet 2,30 euro per måltid. Måltidsstödet betalas till studeranderestaurangerna.

Stöd för skolresor

I fråga om en studerande som är berättigad till stöd för skolresor krävs det 1.1.2021 per kalendermånad minst åtta sådana resor i båda riktningarna som berättigar till stöd för skolresor, om den studerandes antal dagliga skolresor har minskat på grund av ändringar i undervisningsarrangemangen till följd av covid-19-epidemin. Lagen gäller till utgången av läsåret 2020—2021, dvs. till 31.7.2021.

Rätten till stöd för skolresor utvidgas så att från den 1 augusti 2021 kan skolresor för studerande som har rätt till avgiftsfri utbildning ersättas utan självrisk när skolresans längd är minst sju kilometer.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) 0295330110