Småbarnspedagogik

Med småbarnspedagogik avses en systematisk och målinriktad helhet som består av fostran, undervisning och vård av barn och i vilken i synnerhet pedagogiken betonas. Verksamhetsformerna är dagvårdsverksamhet, familjedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet. Kommunen ansvarar för att småbarnspedagogik tillhandahålls enligt barnens och familjernas behov. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för den allmänna planeringen, styrningen och uppföljningen av småbarnspedagogiken.