Lagstiftning: studiestödet

Här hittar du en förteckning över centrala lagar och förordningar som gäller studiestödet.

Studiestödet

Lag om studiestöd (65/1994)
I studiestödslagen föreskrivs bl.a. om studiestödsförmåner och villkor för beviljande av studiestöd. 

Statsrådets förordning om studiestöd (869/2017)
I förordningen om studiestöd föreskrivs bl.a. om utvärdering av tillräckliga framsteg i högskolestudier och om studiestödsnämnden.

Lag om besvärsnämnden för studiestöd (1080/2012)
Besvärsnämnden för studiestöd är första besvärsinstans i ärenden enligt lagen om studiestöd samt lagen om stöd för skolresor.

Förordning om besvärsnämnden för studiestöd (272/1994)
I förordnngen föreskrivs om hur ärenden behandlas i besvärsnämnden.

Vuxenstudiestöd

Lag om vuxenutbildningsförmåner (1276/2000)
I lagen föreskrivs om förmåner som kan beviljas som ersättning för inkomstbortfall under studietiden. Lagen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet.

Statsrådets förordning om vuxenutbildningsstöd (652/2001)
I förordningen föreskrivs om förskott till utbildnings- och avgångsbidragsfonden. Lagen har beretts vid social- och hälsovårdsministeriet.

Skolresestödet

Lag om stöd för skolresor (48/1997)
I lagen stadgas om beviljande av stöd för kostnader som föranleds av den dagliga skolresan.

Statsrådets förordning om stöd för skolresor (530/2015)
I förordningen föreskrivs bl.a. om faktureringen av skolresestödet, återbetalning av stödet samt om avtalet om biljettförsäljning.

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningsgrunderna för vissa kostnader för skolresor (544/2015)
I förordningen föreskrivs om kostnader som uppstår i samband med resans längd.

Måltidsstödet

Statsrådets förordning om grunderna för måltidsstöd för högskolestuderande (375/2020) 
Förordningen tillämpas på de statsunderstöd som beviljas till studentrestauranger.

Ytterligare information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: