Etiska principer för motion och idrott

Ett av idrottslagens mål är att främja ärlighet och etiska principer inom motion och toppidrott. Lagen utgår från jämställdhet, likabehandling, samhörighet, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och hållbar utveckling. Etiska principer främjas också genom internationella avtal.

Undervisnings- och kulturministeriet främjar de etiska principerna, likabehandlingen och jämställdheten inom motion och idrott genom idrottsorganisationernas statsunderstöd och stöd till bland annat antidopningarbetet.

Avtal och rekommendationer som gäller etiska principer

Inom idrott och motion har det ingåtts fem internationella avtal: 

  • Europarådets konvention mot dopning (ratificerad av Finland 1990) 
  • Unescos internationella konvention mot dopning (ratificerad av Finland 2006)
  • Europarådets konvention mot läktarvåld (ratificerad av Finland 1987)
  • Europarådets konvention om läktarsäkerhet (Finland skrev under 2016) 
  • Europarådets konvention mot manipulering av idrottstävlingar (Finland skrev under 2014) 

Ytterligare finns det flera till de etiska principerna inom motion och idrott relaterade internationella rekommendationer.

Samarbete i etiska frågor inom idrotten

Delegationen för etiska frågor inom idrotten fungerar som ett samordnings- och samarbetsorgan mellan olika förvaltningsområden och aktörer inom idrotten i etiska frågor som gäller idrott och motion.

Finlands centrum för etik inom idrotten FCEI  rf har till uppgift att fullgöra internationella idrottskonventioner och att främja den etiska verksamheten inom idrotten i samarbete med idrottsorganisationerna. 

Antidopningarbete

En idrottare är skyldig att iaktta Finlands antidopningregelverk, grenförbundets och det internationella grenförbundets antidopningregelverk samt den Internationella Olympiska Kommitténs antidopningregler vid olympiska spel.

Syftet med dopningövervakningen är att förhindra användningen av medel eller metoder som riskerar idrottarnas hälsa eller förbättrar deras prestationsförmåga. Undervisnings- och kulturministeriet svarar för att främja och stödja arbetet mot dopning i Finland.

Ministeriet bidrar till, följer upp och hjälper att utveckla arbetet mot dopning och reglerar utvecklingen av idrottsorganisationernas antidopningarbete genom att höja och vid behov minska statsbidragen. Social- och hälsovårdsministeriet svarar för lagstiftningsarbete i anslutning till läkemedelslagen och justitieministeriet för utveckling av strafflagen.

Målet med det internationella antidopningarbetet är att harmonisera regler och rutiner i olika länder och organisationer, utveckla kvaliteten på dopningtesterna samt att främja utbildning och kommunikation. Finlands antidopningarbete sker inom Europarådet, Unesco och Världsantidopningbyrån WADA (World Anti-Doping Agency). Antidopningarbetet är också en del av Europeiska unionens samarbete inom idrotten. 

Delegationen för idrottsetiska frågor

Då det gäller att lösa etiska frågor krävs samarbete mellan det allmänna och övriga aktörer. Delegationen har som mål att främja etiken inom idrotten samt fullgörandet av internationella avtal som relaterar till detta.

Delegationen har till uppgift att

  • följa upp och utveckla samarbetet mellan idrottsaktörerna och det allmänna i fråga om idrottsetiska frågor
  • följa med det internationella samarbetet för att lösa idrottsetiska problem
  • komma med förslag om idrottsetiska frågor till berörda aktörer

Delegationen kan göra framställningar till ministeriet om utredningar, undersökningar och utvecklingsprojekt samt ge utlåtanden till undervisnings- och kulturministeriet i idrottsetiska frågor.

Under delegationen finns en nationell aktionsgrupp enligt konventionen mot manipulering av idrottstävlingar.

Ytterligare information

Satu Heikkinen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), ansvarsområdet för idrott Telefon:0295330102   E-postadress: