Nytt arkitekturpolitiskt program

apoli2020.

Ett förslag till ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland överlämnades i januari 2021. I programmet har beaktats de förändringar som påverkar framtiden, deras effekter på miljön samt möjligheterna att genom arkitekturen höja kvaliteten på levnadsmiljön. 

 

Det är över 20 år sedan vårt lands första arkitekturpolitiska program blev färdigt. Det programmet innehöll mål som alldeles särskilt gällde det allmännas åtgärder för att främja arkitekturen. På senare år har programarbetet framskridit på lokal nivå, men på det nationella planet har det arkitekturpolitiska programmet inte uppdaterats sedan 1998.

Arbetsgruppens förslag till det nya arkitekturpolitiska programmet överlämnades i januari 2021. Utöver möten har arbetsgruppen som tog fram förslaget ordnat bredare workshoppar och expertföreläsningar. I förslaget har arbetsgruppen beaktat andra pågående reformer som påverkar den bebyggda miljön, såsom den nya markanvändningslagen och utredningar om andra länders motsvarande program.

Arbetsgruppen granskade på vilket sätt det är möjligt att hitta lösningar på utmaningar samhället ställs inför med arkitekturens hjälp. Aspekter som ska granskas är bland annat:

  • Hållbar utveckling och livscykelperspektiv

  • Hälsa och välbefinnande

  • Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet

  • Digitalisering, ny teknik och innovativa lösningar

  • Den demografiska utvecklingen, den regionala utvecklingen och migration

  • Den finska arkitekturens ryktbarhet, konkurrenskraft och export

  • Kulturarv och -turism

  • Kritik av samt teori och forskning kring arkitektur

  • Arkitekturfostran och utbildning

Till arbetsgruppen kallades 21 ordinarie medlemmar som företräder en bred kompetens kring bebyggda miljöer. Dessutom har arbetsgruppen hört andra sakkunniga och engagerat olika intressegrupper. Sekreterare för arbetsgruppen var informationscentret för arkitektur Archinfo.

Tidigare etapper av beredningen

Tillsättandet av arbetsgruppen föregicks av en preliminär utredning om riktlinjerna för en förnyelse av arkitekturpolitiken som utarbetats av informationscentret för arkitektur Archinfo. Utarbetandet av ett nytt arkitekturpolitiskt program inleddes i maj 2019. 

Aktuellt

Arkitekturen borde reagera på förändringarna i samhället

MM UKM
Pressmeddelande 12.1.2021 14.30

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program

MM UKM
Pressmeddelande 6.5.2019 13.57

På andra webbplatser

Hur arbetet med det nya programmet framskrider kan den som vill följa med på finska på http://archinfo.fi/apoli2020/ och på Twitter: #apoli2020

Upplysningar