Nytt arkitekturpolitiskt program

apoli2020.

Ett nytt arkitekturpolitiskt program för Finland (apoli) överlämnades i januari 2022. I programmet har beaktats de förändringar som påverkar framtiden, deras effekter på miljön samt möjligheterna att genom arkitekturen höja kvaliteten på levnadsmiljön. 

 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Mot en hållbar arkitektur är Finlands nya nationella arkitekturpolitiska program. Programmet utgör en ram för utvecklingen av den bebyggda livsmiljöns kvalitet fram till 2035.

En arbetsgrupp som tillsattes av undervisnings- och kulturministeriet och miljöministeriet svarade för beredningen av programmet, och även arbets- och näringsministeriet deltog intensivt i arbetet.

Programmet har som mål att förbättra alla finländarnas boendemiljö.

Arbetsgruppen granskade på vilket sätt det är möjligt att hitta lösningar på utmaningar samhället ställs inför med arkitekturens hjälp. Aspekter som ska granskas är bland annat:

  • Hållbar utveckling och livscykelperspektiv

  • Hälsa och välbefinnande

  • Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet

  • Digitalisering, ny teknik och innovativa lösningar

  • Den demografiska utvecklingen, den regionala utvecklingen och migration

  • Den finska arkitekturens ryktbarhet, konkurrenskraft och export

  • Kulturarv och -turism

  • Kritik av samt teori och forskning kring arkitektur

  • Arkitekturfostran och utbildning

Till arbetsgruppen kallades 21 ordinarie medlemmar som företräder en bred kompetens kring bebyggda miljöer. Dessutom har arbetsgruppen hört andra sakkunniga och engagerat olika intressegrupper. Sekreterare för arbetsgruppen var informationscentret för arkitektur Archinfo.

Tidigare etapper av beredningen

Tillsättandet av arbetsgruppen föregicks av en preliminär utredning om riktlinjerna för en förnyelse av arkitekturpolitiken som utarbetats av informationscentret för arkitektur Archinfo. Utarbetandet av ett nytt arkitekturpolitiskt program inleddes i maj 2019. 

Aktuellt

Arkitekturen borde reagera på förändringarna i samhället

MM UKM
Pressmeddelande 12.1.2021 14.30

Arbetsgrupp gör upp arkitekturpolitiskt program

MM UKM
Pressmeddelande 6.5.2019 13.57