Övriga inlärningsmiljöer inom yrkesutbildningen

Lärande kan ske på olika sätt. Inlärningsmiljön kan vara t.ex. ett klassrum, skolans arbetssal eller simulator, en webbaserad lärplattform som möjliggör distansstudier eller en mobilapplikation. Utöver de fysiska lokalerna består inlärningsmiljöerna av sociala kontakter. I lärandet kan delta till exempel lärare, arbetsplatshandledare, studiekamrater, nätgemenskaper, virtuella gestalter eller robotar.

Oberoende av inlärningsmiljön har den studerande rätt att få sådan undervisning och handledning som gör det möjligt att uppnå kraven på yrkesskicklighet och målen för kunnandet enligt examens- eller utbildningsgrunderna. Inlärningsmiljön ska stödja den studerande att utvecklas till en balanserad och bildad människa och samhällsmedlem.

Utbildningsanordnaren beslutar vilka olika sätt att genomföra utbildningen den erbjuder sina studerande. För varje studerande bör man hitta inlärningsmiljöer och undervisningslösningar som motsvarar de individuella behoven så bra som möjligt. Inlärningsmiljöer som är ändamålsenliga för förvärvandet av yrkesskickligheten eller kunnandet planeras tillsammans med den studerande, och de antecknas i den studerandes personliga utvecklingsplan för kunnandet.

Om den studerande inte har i praktiken förvärvat kunnande i arbetslivet i anslutning till den yrkesinriktade grundexamen som han eller hon avlägger, förvärvas kunnande alltid också på en arbetsplats.

Exempel på olika inlärningsmiljöer

Terhis utbildning skräddarsyddes tillsammans med lärarna så att den passar hennes livsstil och inlärningsförmåga. Hon har både närundervisning och webbaserade studier, och en del av examen avlägger hon på en arbetsplats genom läroavtal (videon på finska).

Digitala inlärningsmiljöer stöder inlärningen och förbereder de studerande för framtidens arbetsliv. Simulatorer, VR-glasögon och mobilapplikationer är vardag inom logistiksektorn. Valtteri upplever att simulatorer och andra digitala inlärningsmiljöer ger omväxling i studierna och ökar motivationen (videon på finska).

Ytterligare information

Mari Pastila-Eklund, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue Telefon:0295330249   E-postadress: