Museipolitiska riktlinjer

Wirkkalan taidelasia

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för kulturpolitiken och verkställandet av musei- och kulturarvspolitiken i anknytning till detta. Ministeriets mål är att bidra till att främja museernas verksamhetsförutsättningar och kompetensutveckling samt att möjliggöra bevarandet av vårt kulturarv och spridning av information.

Den finländska museipolitiken

Det museipolitiska programmet omfattar de centrala framgångsfaktorerna fram till år 2030. Visionen är att Finland år 2030 har med de mest aktuella museerna och de mest entusiastiska besökarna.

Museerna får rollen av experter, partners och möjliggörare i det museipolitiska programmet. Museerna erbjuder upplevelser och information, vilket gör det möjligt att fokusera på skapande, bildning, identiteternas uppbyggnad och på förståelsen av de planerade förändringarna. Museerna har en viktig uppgift när det gäller att dels bygga upp ett hållbart samhälle i kulturellt, socialt och ekologiskt avseende, dels främja välbefinnandet.

Det museipolitiska programmet fokuserar på museerna som kulturtjänster, som täcker hela landet. Museernas roll är central när det gäller att utveckla områdenas attraktivitet och livskraft.

Utveckling av museisektorn

Museiverket svarar på riksnivå för den allmänna utvecklingen av museisektorn i Finland.

Museiverket sammanställer årligen museistatistik, som innehåller uppgifter om ekonomin, personalen och verksamheten vid yrkesmässigt drivna museer i Finland.  En riksomfattande statistikinsamling om lokala museer och offentliga samlingar görs med fem års intervaller.

I syfte att utveckla museernas verksamhet har Museiverket och museerna tagit fram en gemensam utvärderingsmodell. Utvärderingsmodellen är avsedd för yrkesmässigt drivna museer och kan användas utan avgift.

Museernas riksomfattande dokumenterings- och samlingssamarbete samordnas i de yrkesmässiga museernas gemensamma nätverk TAKO.

I projektet Museum 2015 (2011–2015) som leddes av Museiverket tog man fram verktyg och bl.a. katalogiseringsanvisningar i syfte att utveckla den digitala samlingsförvaltningen.

Det digitala kulturarvet

Tjänsterna och verksamhetsmodellerna som tagits fram i projektet Nationella digitala biblioteket (NDB) främjar bättre hantering, utnyttjande och bevarande av kulturarvet.

Museernas digitala material och tjänster kan enkelt användas via NDB-projektets tjänst Finna.

Inom projektet skapades PAS-tjänsten som möjliggör långtidsförvaring av digitalt kulturarvsmaterial. PAS-tjänsten utvecklas i samarbete med organisationerna som använder den.

Ytterligare information

Eeva Teräsvirta, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330082   E-postadress:


Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330269   E-postadress: