Audiovisuell kultur

Pojken spelar videospelen

Filmer, televisions- och radioprogram, digitala spel, musikvideor och videokonst mm. är exempel på audiovisuell kultur. Produktionen av verk, deras distribution och framförande, bevarandet av det audiovisuella kulturarvet samt utbildning och forskning är vitala delar av den audiovisuella kulturen.

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar tillsammans med de branschspecifika aktörerna för att bereda den lagstiftning som omfattar filmkonsten och den audiovisuella kulturen. Samma gäller tilldelningen av budgetmedel. Ärenden som ansluter sig till televisions- och radioverksamheten hör till trafik- och kommunikationsministeriet.

Främjande av audiovisuell kultur

I syfte att garantera förutsättningarna för konst och kultur i Finland stöder staten konstnärer, produktionsbolag och aktörer inom filmkulturen.

Genom anslagen i statsbudgeten stöder man arbete med filmmanuskript, utveckling, produktion marknadsföring, distribution samt kulturexport. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd för ändamålet till Finlands filmstiftelse, som i sin tur beviljar statsunderstöd till aktörer.

Finlands filmstiftelse delar ut merparten av understöden inom filmbranschen. Filmstiftelsen stöder årligen 20-25 långfilmer samt övrig film- och tv-dramaproduktion. Därutöver beviljar stiftelsen understöd till att främja internationell promotion och export samt till betydande filmfestivaler i Finland.

Av de anslag som är ämnade för att främja filmkulturen beviljar ministeriet också statsunderstöd beroende på prövning till riksomfattande organisationer som främjar film- och övrig audiovisuell kultur. Regionala filmcenter, filmevenemang och andra aktörer eller organisationer inom branschen kan beviljas projektstipendier av statens audiovisuella konstkommission. 

Övriga audiovisuella kulturella innehåll får stöd genom programmet Digidemo. Undervisnings- och kulturministeriet har genom ett statsunderstödsbeslut gett uppgiften till Centralen för audiovisuell kultur AVEK som tilldelar audiovisuella produktioner stöd genom ministeriets program Digidemo

Genom incitamentsystemet för audiovisuell produktion kan en film- eller tv-produktion få tillbaka en del av kostnaderna som har använtas för bl.a. löner och tjänster i Finland. Ersättningen uppgår till högst 25 % av den i Finland producerade produktionen, eller en del av den, som uppfyller kompensationskriterierna. Business Finland administrerar sporrningssystemet. Incitamentsystemet för audiovisuell produktion togs i bruk i Finland 2017.

Det audiovisuella kulturarvet

Nationella audiovisuella institutet KAVI, som sorterar under undervisnings- och kulturministeriet, svarar för bl.a. att arkivera filmer samt tv- och radioprogram samt att koordinera främjandet av filmkulturen.

KAVI svarar för digitaliseringen av det inhemska filmarvet. KAVIs radio- och televisionsarkiv sörjer för att bevara den finländska radio- och tv-kulturen genom att spara televisions- och radiokanalernas digitala programflöde.

KAVI främjar den audiovisuella kulturen och kulturarvet bl.a.  i form av visningsverksamhet, filmfostran, biblioteks- och informationstjänst och utställnings- och publikationsverksamhet.

Övervakning och klassificering av bildprogram

Finland har ett enhetligt åldersklassificeringssystem och efetrgranskning av bildprogramsmarknaden. 

I lagen om bildprogram (710/2011) regleras begränsningarna i programutbudet för att skydda barn.

Klassificeringen gäller alla typer av program, dvs. film, inspelningar, tv-program och data- och videospel samt samtliga sätt att erbjuda bildprogram, dvs. förevisningar på biografer, spridning av upptagningar, televisionssändningar och beställprogramtjänster på Internet. Data-, video och onlinespel får en klassificering enligt det europeiska PEGI-systemet.

Åldergränserna gäller alla bildprogram. Man utgår ifrån att ett bildprogram antingen klassificeras som lämpliga för alla åldrar eller klassificeras för en åldersgräns på 7, 12, 16 eller 18 år eller att man ställer en åldersgräns på 18 år utan klassificering. Klassificerade program ska förses med en symbol som beskriver dess innehåll.

Äreden som gäller övervakning och klassificering av bildprogram sköts av Nationella audiovisuella institutets Enheten för mediefostran och bildprogram (MEKU). MEKU övervakar också att åldergränssystemet.

Ytterligare information

Laura Mäkelä, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330224   E-postadress:


Silja Hakulinen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330202   E-postadress: