Statsunderstöd: Ansökan, användning och tillsyn

Undervisnings- och kulturministeriet stöder projekt inom bl.a. utbildning, forskning, kultur, idrott och ungdomsarbete genom statsunderstöd.

Statsunderstöden beviljas enligt ansökan och beviljandet är beroende på prövning. Ministeriet beviljar understöd främst till samfund.

Understöd kan beviljas som allmänna understöd till verksamheten, som specialunderstöd till försöks-, start-, forsknings eller utvecklingsprojekt eller som investeringsunderstöd.

Förutsättningarna för att beviljas understöd är att

 • det ändamål för vilket understödet söks är samhälleligt godtagbart
 • understödet är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen.
 • understödet anses vara nödvändigt med hänsyn till annat tillgängligt offentligt stöd och till arten och omfattningen av det aktuella projekt eller den aktuella verksamheten
 • understödet inte snedvrider konkurrensen.

En del av undervisnings- och kulturministeriets understöd delas ut av förvaltningsområdets myndigheter eller av privaträttsliga samfund i enlighet med lagen om statsunderstöd.

Understöd som delegeras av ministeriet beviljas av ämbetsverken Finlands Akademi, Centret för konstfrämjande, Utbildningsstyrelsen, Riksarkivet, Museiverket och regionförvaltningsverken samt av samfunden Finlands filmstiftelse, Centret för musikfrämjande, Centret för främjande av audiovisuell kultur, Centret för visuell konst Frame, Center för litteraturexport Fili, Vetenskapliga samfundens delegation, Delegationen för informationsspridning, Finlands hembygdsförbund och sametinget.

Lagar som gäller understöd  

För beviljande, utbetalning, användning, tillsynen över användningen och återkrav tillämpas lagen om statsunderstöd (688/2001). Lagen om statsunderstöd tillämpas i andra hand också på EU-understöd. Lager påverkar ändå inte tillämpandet av speciallagstiftningen som gäller EU:s olika finansieringsformer. 

Genom statsrådets förordning om de minimiuppgifter som ska lagras i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och om det informationsmaterial som ska publiceras i tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd (1394/2022) föreskrivs det om överföring av minimiuppgifter om ansökningar, ansökningar och beslut om statsunderstöd till Statskontorets webbtjänster.

Ifall anslaget gäller en speciallag tillämpas främst speciallagen. Statsunderstöd beroende på prövning beviljas enligt speciallagarna till de aktörer som anges i lagen.

I ministeriets understöd iakttas följande speciallagar:

 • Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 
 • Statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009)
 • Lag om fritt bildningsarbete (632/1998) 
 • Statsrådets förordning om fritt bildningsarbete (805/1998) 
 • Lagen om centret för konstfrämjande (657/2012) 
 • Lagen om statens konstnärspensioner (734/1969) 
 • Lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (236/1961) 
 • Lagen om statlig finansiering för främjande av filmkulturen (1174/2018) 
 • Idrottslagen (390/2015) 9 §
 • Statsrådets förordning om främjande av idrott (550/2015)  
 • Undervisningsministeriets förordning om statsbidragsmyndighet vid beviljande av understöd för idrottsanläggningars anläggningsprojekt (1303/2001) 
 • Ungdomslagen (1285/2016) 
 • Statsrådets förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik (211/2017) 
 • Lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007)

Övrig lagstiftning som gäller understöd:

 • Förvaltningslagen (434/2003)
 • Lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016)
 • Bokföringslagen (1336/1997)
 • Bokföringsförordningen (1339/1997)
 • Räntelagen (633/1982)
 • Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (den s.k. offentlighetslagen) 621/1999)
 • Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019)
 • Statsrådets förordning om de minimiuppgifter som ska lagras i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och om det informationsmaterial som ska publiceras i tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd (1394/2022)

Lagen om statsunderstöd tillämpas i andra hand också på EU-understöd. Lager påverkar ändå inte tillämpandet av speciallagstiftningen som gäller EU:s olika finansieringsformer. 

Behandlingen av ansökningar vid ministeriet

Ansökningar som lämnats in till undervisnings- och kulturministeriet registreras och sparas i datasystemet som stöder behandlingen av statsunderstöden. Endast ansökningar som inlämnats inom utsatt tid beaktas.

Ministeriet behandlar understöden efter att ansökningstiden har gått ut och ber vid behov om utlåtande av t.ex. statens idrottsråd, ungdomsorganisationernas understödskommissioner eller Centret för konstfrämjande. Behandlingen av ansökningarna tar, inklusive remisstiden, 3-6 månader.

Då understödsbesluten har fattas svarar ministeriet på alla ansökningar genom ett beslutsbrev samt information om möjlig rättelse eller besvär.

Uppföljning och tillsyn

Ministeriet följer med understödens resultat och ändamålsenlighet samt statsunderstödens verkningsfullhet. Den som beviljats understöd bör för undervisnings- och kulturministeriet redovisa för användandet av statsunderstödet inom den utsatta tid som anges i beslutet om understöd.

Understödet får användas endast för godkända användningssyften och utgifter. Ifall understödet används för att t.ex. köpa saker eller tjänster, för hyreskostnader eller för att låta tillverka någonting, bör understödstagaren redovisa och uppmärksamma den eventuella skyldigheten till konkurrensutsättning.

Ifall understödet inte kan användas för det syfte det beviljats för bör det utbetalade understödet, eller en del av understödet, återbetalas till ministeriet.

Ministeriet kan utföra granskningar över understödstagarens verksamhet och ekonomi och vid behov återkräva understödet.

Återbetalning av understöd eller en del av det

Att understödet eller en del av det blir oanvänt kan till exempel bero på att projektet/verksamheten har kunnat genomföras på ett mer ekonomiskt sätt än planerat eller på förändringar i verksamhetsmiljön.  Ifall mottagaren självmant och utan dröjsmål betalar det oanvända understödet till undervisnings- och kulturministeriet, tas ingen ränta enligt 24 § i statsunderstödslagen ut på det återbetalda understödet eller den återbetalda delen av understödet.

Med frivillig och omedelbar återbetalning av understödet eller en del av det avses att statsunderstödsmottagaren självmant återbetalar det inbesparade statsunderstödet eller en del av det till ett bankkonto som anges i villkoren och begränsningarna i understödsbeslutet innan den tidsfrist för att lämna en redogörelse som anges i statsunderstödsbeslutet har löpt ut.  

Det ovan relaterade gäller dock inte återbetalning av statsunderstöd eller en del av det som görs med stöd av 20 § i statsunderstödslagen (återbetalning av statsunderstöd eller en del av det som mottagaren fått på felaktiga grunder, till för stort belopp eller uppenbart utan grund eller återbetalning på grund av att understödet inte kan användas på det sätt som förutsätts i statsunderstödsbeslutet). Det gäller inte heller fall enligt 21 § i statsunderstödslagen där statsbidragsmyndigheten genom sitt beslut kan bestämma att utbetalningen av statsunderstöd ska upphöra samt att statsunderstöd som redan betalats ut ska återkrävas.

Offentlighet i fråga om understödsuppgifter

Utlysningarna av statsunderstöd publiceras även i Statskontorets gemensamma webbtjänster för statsunderstödsverksamheten. Tjänsterna syftar till öppenhet och transparens i statsunderstödsverksamheten. 

Minimiuppgifterna om ansökningar finns tillgängliga i Sokunderstod.fi -tjänsten och minimiuppgifterna om ansökningar och beslut i Tutkiavustuksia.fi -tjänsten. Bakgrunden till detta är statsbidragsmyndigheternas skyldighet att lämna uppgifter.

Upplysningar

 • Frågor som gäller ansökan om ett särskilt understöd: Den person som i ansökningsutlysningen meddelas som kontaktperson
 • Frågor som gäller ett särskilt understöd: understödsbeslutets föredragare (det undre namnet i understödsbeslutet) / som enligt beslutet ger mer information
 • Tekniskt stöd för ärendehanteringstjänsten: [email protected]
 • Information om dokument som gäller ansökan, beslut och redogörelser samt övriga ärenden: [email protected]

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330196   E-postadress:


Sami Niinimäki, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330303   E-postadress: