OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Utvecklingsforum för utbildning och forskning inom rehabilitering

Forumets mål är att utarbeta en plan för utveckling av utbildningen och forskningen inom rehabilitering för åren 2024–2030. Utvecklingsforumet prognostiserar och beskriver rehabiliteringens kompetensbehov inom social- och hälsovården. Forumet lägger fram ett förslag till hur utbildnings- och forskningssystemet bör utvecklas så att det motsvarar kompetensbehoven på området.

Utvecklingsforumet 

  • Främjar samarbetet mellan utbildningsinstanser, utbildare och forskare på rehabiliteringsområdet.
  • Förtydligar utbildningsorganisationernas roller och ansvar inom rehabiliteringsutbildningen och  FUI.
  • Bedömer kompetensbehoven inom rehabiliteringen, examensstrukturen inom hela utbildningssystemet, kontinuiteten inom kontinuerligt lärande och FUI-verksamheten.
  • Följer utvecklingen inom utbildningar och forskning på rehabiliteringsområdet, förändringsprocesserna samt utbildningsforskningen på nationell och internationell nivå.
  • Stärker FUI-verksamheten och riktar den till internationell nivå.

Ordförande för utvecklingsforumet är forskningsprofessor Anna-Liisa Salminen från Folkpensionsanstalten.   Vice ordförande är professorn i fysiatri Olavi Airaksinen från Östra Finlands universitet och professor Marketta Rajavaara från Helsingfors universitet.

Forumets medlemmar representerar utbildnings- och forskningssystemet och intressentgrupperna på bred basis. Arbetet sker i form av gemensamma arbetsmöten och temaspecifika grupper som tar fram en lägesbild, utredningar och förslag.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för forumet i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet. Forumets mandatperiod sträcker sig till utgången av 2023.

Slutrapport från utvecklingsforumet för utbildning och forskning (2023) innehåller många förslag till utveckling av utbildningen inom rehabilitering, bland annat i fråga om kompetenser, utbildningssystemet, examina, utbildningsvägar, doktorsutbildning, kontinuerligt lärande och forskning inom rehabilitering och rehabiliteringsutbildning. I rapporten presenteras också ett förslag till strategi för forskning, utveckling och innovation inom rehabilitering.