Ändringar av tillståndet att ordna yrkesutbildning 

För att ordna yrkesexamina och yrkesutbildning krävs det att undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning. På sidan berättas hur ändring av tillståndet söks och under vilka förutsättningar tillstånd beviljas. 

Utbildningsanordnaren kan söka ändring i tillståndet att ordna yrkesutbildning hos undervisnings- och kulturministeriet. 

Bakgrunden till ändringsbehovet kan vara t.ex. 

 • en ny examen
 • en uppgift att ordna arbetskraftsutbildning
 • ordnande av utbildning för yrkeskompetens
 • en uppgift att ordna yrkesutbildning
 • en namnändring för utbildningsanordnaren
 • en fusion eller annan ändring som gäller utbildningsanordnarens juridiska person

Ändring i anordnartillståndet söks i regel från ingången av det kommande kalenderåret. Ansökan lämnas till ministeriet minst 6 mån. innan den planerade utbildningen inleds. Beslutet om anordnartillståndet är avgiftsbelagt.

I ansökan ska redogöras för och motiveras de omständigheter som nämns i 28 § 1 och 2 mom. i lagen om yrkesutbildning och 7 § 1 mom. i statsrådets förordning om yrkesutbildning. I ärenden som gäller ansökningar kan ministeriet begära utlåtanden och konsultera olika parter. 


Allmänna villkor för beviljande av anordnartillstånd

En förutsättning för beviljande av ett anordnartillstånd är att ordnande av examina och utbildning är behövligt med beaktande av de riksomfattande och regionala kompetensbehoven samt utbudet av examina och utbildning. Examina eller utbildning i tillståndet får inte ordnas för att uppnå ekonomisk vinst.

Anordnartillstånd kan beviljas en sökande som med tanke på fullgörandet av den uppgift som ansökan gäller har behövligt kunnande och tillräckligt samarbete med arbets- och näringslivet samt ekonomiska och operativa förutsättningar att på ett ändamålsenligt sätt ordna examina och utbildning i enlighet med denna uppgift.

Vid bedömningen av förutsättningarna beaktas verksamhetens kvalitet, effektivitet och resultat. När anordnartillstånd beviljas ska ministeriet se till att tillstånden sammantaget säkerställer tillräcklig tillgång till yrkesutbildning.

Om utbildningsanordnarens tillstånd omfattar en utvidgad uppgift att ordna läroavtalsutbildning, är det möjligt att svara på kompetensbehoven i samarbete med de utbildningsanordnare som redan har den examen som är planerad att sökas i sitt tillstånd att ordna utbildning.  
 
För att möta behovet av språkkunskaper har utbildningsanordnaren möjlighet att på ett flexibelt och omfattande sätt ordna undervisning också på andra språk än undervisnings- och examensspråket enligt anordnartillståndet. Undervisning för de språkkunskaper som behövs i arbetslivet kan ges under yrkesutbildningen så att de studerande ges förutsättningar att få arbete eller söka till fortsatt utbildning. De språkkunskaper, utöver finska, svenska eller samiska, som behövs i arbetslivet förutsätter inte nödvändigtvis att examen avläggs på språket i fråga. 

Av en ansökan genom vilken rätt till examen söks på något annat examensspråk än finska, svenska eller samiska ska framgå

 1. Beskrivning av kompetensbehovet i arbetslivet på anordnarens primära verksamhetsområde (uppskattning av den regionala tillgången på arbetskraft inom branschen baserad på t.ex. arbets- och näringsministeriets arbetskraftsbarometer) och varför det krävs en examen på engelska för att tillgodose kompetensbehovet
 2.  Utbildningsanordnarens åtgärder för att se till att kunskaperna i finska och svenska utvecklas individuellt under utbildningen/utbildningarna 
   
 3.  Utbildningsanordnarens kompetens att ordna examensutbildning och examina på engelska; beskrivning av verksamhetsförutsättningarna med tanke på genomförandet av undervisning och utbildning på engelska i olika lärmiljöer (inkl. arbetslivet) samt i fråga om genomförandet av stöd- och handledningstjänster och yrkesprov inom undervisningen


Beslut om utbildningsexport fattas inte med tillstånd att ordna utbildning.

Villkor och höranden i samband med olika typer av ändringar

Ny examen

Till ansökan ska fogas en examensspecifik plan för genomförande av bedömningen av kunnandet i den examen som ansökan gäller. Planen för genomförande av bedömningen av kunnandet är ett dokument utan bilagor. Vid utarbetandet ska innehållet i planen för genomförande av bedömningen av kunnandet beaktas.

Ministeriet begär vid behov utlåtande om planen för genomförande av bedömningen av kunnandet av arbetslivskommissionen för området. Därefter hör ministeriet utbildningsanordnaren om arbetslivskommissionens utlåtande. Vid behov begär ministeriet på nytt ett utlåtande av arbetslivskommissionen.  

Uppgiften att ordna arbetskraftsutbildning

Ministeriet konsulterar arbets- och näringsministeriet när ansökan behandlas. Därefter hör ministeriet den utbildningsanordnare som sökt uppgiften om arbets- och näringsministeriets ståndpunkt.

Tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
När ansökan behandlas konsulterar ministeriet Utbildningsstyrelsen, som är den övervakande myndigheten. Därefter hör ministeriet den utbildningsanordnare som sökt uppgiften. 

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ett separat brev med anvisningar om utbildningen för yrkeskompetens i anslutning till ibruktagandet av försöksmodellen.

Uppgiften att ordna yrkesutbildning för idrottare

Ministeriet hör vid behov Finlands Olympiska Kommitté och därefter den utbildningsanordnare som sökt uppgiften.

Ministeriet kan höra de aktörer som behövs också i fråga om andra nya uppgifter som söks

Namnändring för utbildningsanordnaren

Utbildningsanordnaren ska meddela ministeriet om ändring av sitt namn per e-post när det har fastställts när ändringen börjar gälla. Anmälan skickas till ministeriets registratorskontor: [email protected]

Även Utbildningsstyrelsen ska underrättas om ändringen: [email protected] 

Fusion eller annan ändring som gäller utbildningsanordnarens juridiska person

Om utbildningsanordnarens FO-nummer ändras t.ex. i och med en fusion, är det fråga om en ändring av anordnarens juridiska person. Då ska den nya organisationen efter registreringen ansöka om återkallande av det befintliga tillståndet att ordna utbildning samt om ett nytt tillstånd att ordna examina och utbildning. 

När den juridiska personen ändras eller i samband med en fusion ska utbildningsanordnaren, vars uppgift att ordna yrkesutbildning upphör, ansöka om att tillståndet att ordna utbildning återkallas.

Beslut om anordnartillstånd vid ändring av den juridiska personen eller i samband med fusioner kan göras endast från början av kalenderåret, eftersom ändringarna inverkar bl.a. på den statsandelsfinansiering som anordnarna får. 

Ansökningar som anknyter till fusioner ska lämnas in i god tid. Till ansökan ska fogas ett lagakraftvunnet beslut av utbildningsanordnarens beslutande organ om ansökan om ändring av anordnartillståndet, återkallande av anordnartillståndet eller ansökan om ett nytt anordnartillstånd. För att säkerställa att besluten kan fattas enligt tidtabellen för den överenskomna fusionen eller någon annan ändring som gäller huvudmannen rekommenderas det att inga nya examina och utbildningar söks i samband med en fusion.

Den utbildningsanordnare som planerar en fusion ska också beakta hur de fusionerade utbildningsanordnarnas prestationer beaktas som grund för finansieringen. Efter en fusion eller någon annan motsvarande omorganisering bestäms utbildningsanordnarens prestationsbaserade finansiering och genomslagsfinansiering utifrån de faktiska prestationerna för sådana utbildningsanordnare som varit föremål för en ovan avsedd omorganisering. På motsvarande sätt ersätts mervärdesskatten till privata anordnare av yrkesutbildning på basis av uppgifterna i de senast fastställda boksluten för de utbildningsanordnare som varit föremål för omstruktureringen. Mervärdesskatteersättningens belopp bedöms inte på grunder som avviker från detta, om uppgifterna om mervärdesskattekostnaderna för den avslutade räkenskapsperioden är tillgängliga för alla utbildningsanordnare som varit föremål för omstrukturering.

Allmänt om ansökan om anordnartillstånd

Ansökningarna jämte bilagor lämnas in till ministeriets registratorskontor. Ansökningarna ska i första hand skickas per e-post: [email protected]

Den som undertecknar ansökan ska ha namnteckningsrätt för sammanslutningen. 
Till ansökan ska fogas ett lagakraftvunnet beslut av utbildningsanordnarens beslutande organ om ansökan om ändring av anordnartillståndet, återkallande av anordnartillståndet eller ansökan om ett nytt anordnartillstånd.

Beaktande av dataskyddslagstiftningen

Den som ansöker om anordnartillstånd ska beakta dataskyddslagstiftningen i fråga om ansökan och bilagorna.

I ansökningarna behövs personuppgifter om myndighetens representant eller representanter. Ansökningarna och bilagorna till dem får inte innehålla andra personuppgifter: t.ex. uppgifter om undervisnings- och handledningspersonalen, inklusive arbetsplatshandledare, där personen kan identifieras antingen direkt eller indirekt (t.ex. namn, adress, e-postadress, fotografi, personbeteckning, CV). I fråga om den ansvariga lärare som nämns i planen för bedömning av kunnandet anges endast arbetsplatsens kontaktuppgifter, se EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 679/2016 och dataskyddslagen (1050/2018).

I fråga om ansökningar om utbildning för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ges separata anvisningar i ett brev som skickats till utbildningsanordnarna. 

Mer information enligt område

I ärenden som gäller tillstånd att ordna examina och utbildning kan man kontakta föredraganden för regionen. E-post: [email protected]

 • Nyland: överinspektör Tarja Koskimäki, tfn 02953 30166
 • Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland och Satakunta: undervisningsrådet Jukka Lehtinen, tfn 02953 30183
 • Kymmenedalen, Södra Karelen, Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen: undervisningsrådet Anne Ekroth, tfn 02953 30104
 • Mellersta Finland, Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten: undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, tfn 02953 30249
 • Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland: specialsakkunnig Janne Savolainen, tfn 02953 330187
 • Frågor som gäller fastigheter: specialsakkunnig Victor Nyberg, tfn  02953 30263