Program för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning

"" Programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning bygger en grund för en systematisk och långsiktig utveckling av kvaliteten på gymnasieutbildningen.

Avsikten är att stödja anordnare av gymnasieutbildning bland annat i verkställandet av den nya gymnasielagen och läroplanen samt i att förbättra kvaliteten på utbildningen. För genomförandet av programmet har det reserverats sammanlagt 15 miljoner euro för 2021–2022.

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Målet för programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning är att

  • främja gymnasieelevernas välbefinnande och stärka jämlikheten, likvärdigheten och tillgängligheten i fråga om utbildningen
  • höja kompetensnivån och förbättra kvaliteten på kompetensen samt att minska skillnaderna i inlärning
  • stödja utbildningsanordnarna i kvalitetsledningen av gymnasieutbildningen
  • stödja verkställandet av gymnasielagen och läroplanerna, utvidgningen av läroplikten till gymnasieutbildning och stärkandet av kontinuerligt lärande

Vad görs inom programmet?

Programmet för kvaliteten på och tillgången till gymnasieutbildning innehåller fem åtgärdshelheter. Genomgående teman är studerandeorientering samt stärkande av samhörigheten, välbefinnandet och säkerheten.

  1. Vi stärker tillgängligheten och jämlikheten i fråga om gymnasieutbildningen
  2. Vi stärker kvalitetstänkandet som en del av gymnasieutbildningens verksamhetskultur och genomförandet av läroplanerna
  3. Vi utvecklar kvaliteten på handledningen genom nationellt enhetliga verksamhetssätt och stöder de studerandes samhörighet och välbefinnande
  4. Vi förbättrar förutsättningarna att utnyttja digitala lösningar som stöd för lärande och studier
  5. Vi stärker grunden för kvalitetsledning och kvalitetsutveckling genom att utarbeta en kvalitetsstrategi för gymnasieutbildningen och åtgärdsförslag som genomför strategin.

Ytterligare information

Aki Tornberg, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS) Telefon:0295330316   E-postadress: