Lagstiftning: idrott

På denna sida finns en förteckning över de viktigaste lagarna och förordningarna som gäller idrott. Författningarna finns på svenska och finska i författningsdatabasen Finlex.

Idrottslagen (390/2015)
Lagens syfte är att främja motion och idrott, tävlings- och elitidrott samt medborgaraktivitet som ansluter sig till dem. Vidare är syftet att öka befolkningens välbefinnande och hälsa samt stödja barnens och ungdomarnas uppväxt och utveckling.

Idrottsförordningen (550/2015)
Föreskrifter bl.a. om bidrag till idrottsorganisationer och bidragskriterierna, främjande av motion och idrott på regional nivå samt om statens idrottsråd.

Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet   (1705/2009)
Föreskrifter om bl.a. statsandelar för kommunernas idrottssektor och om statsunderstöd som betalas för anläggande av idrotts- och motionsanläggningar.

Statsunderstödslagen  (688/2001)
Föreskrifter om beviljande av behovsprövat statsunderstöd och om användningen av statsstöd.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
Lagen definierar bl.a. principerna för det fria bildningsarbetet och idrottsinstitutens statsfinansiering.

Förordningen om fritt bildningsarbete (805/1998)
Förordningen finns till för att på ett mera detaljerat plan ge anvisningar om idrottsinstitutens fria bildningsarbete.

Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) 

Diskrimineringslagen (1325/2014)