Allmänbildande utbildning

Med allmänbildande utbildning avses utbildning som syftar till att ge allmänbildning, kunskaper och färdigheter som hjälper en att verka och delta i samhället.

Den allmänbildande utbildningen omfattar förskoleundervisning och grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och andra icke-yrkesinriktade studier, t.ex. i läroanstalter för fritt bildningsarbete. Den omfattar även morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning. Till ämnesområdet hör också ärenden som gäller elev- och studerandevården. Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftningen och statsrådsbesluten som gäller den allmänbildande utbildningen samt styr verksamheten på förvaltningsområdet.