Studiestödet

Syftet med studiestöd är att trygga utkomsten för en person som studerar på heltid i den mån personen behöver ekonomiskt stöd. Ministeriet utvecklar studiestödssystemet utgående från de utbildningspolitiska målen och bereder bl.a. lagförslag och budget i anslutning till studiestödet för beslutsfattande i riksdagen.

 • Riktlinjer och utveckling »

  Studiestödet utvecklas på basis av de utbildningspolitiska målen. Målet är ett tillräckligt och sporrande studiestöd som främjar planenliga studier på heltid och kortare studietid.

 • Studiestödssystemet »

  Det studiestöd som betalas ut under studierna består av en studiepenning, ett bostadstillägg och ett studielån som staten står som garant för.

 • Lagstiftning »

  Centrala lagar och förordningar i anslutning till studiestödet

 • Finansiering »

  Finansieringen av studiestödet slås fast i statsbudgeten.

 • Studiestödsstatistik »

  Undervisnings- och kulturministeriet utnyttjar i sin beredning bl.a. forskning och statistik i anslutning till studerandes utkomst och livssituation.

 • Besvärs- och sakkunnigorgan »

  Delegationen för studiestödsärenden är sakkunnigorgan i frågor som gäller studiestöd. Besvärsnämnden för studiestöd tar ställning till besvär.