Kyrkans samhälleliga uppgifter

Sisäkuva vanhasta kirkosta. KUVA: RodeoKyrkan har många samhälleliga uppgifter. En del av dem är lagstadgade och för dem betalar ministeriet ut statsunderstöd.

 

Kyrkans lagstadgade uppgifter är

  • begravningsväsendet
  • vissa uppgifter i samband med befolkningsregistreringen
  • underhåll av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och värdefullt lösöre

Kyrkans församlingsarbete omfattar vissa sociala tjänster, t.ex. diakoni-, barn- och ungdomsarbete. De är exempel på kyrkans lagstadgade uppgifter och de avser att komplettera samhällets utbud av service inom respektive sektor.

Uppgifter i anslutning till kyrkans folkbokföring

Kyrkan har hand om vissa lagstadgade, myndighetsrelaterade uppgifter i samband med folkbokföringen. Befolkningsdatasystemet omfattar medlemmarna i religiösa samfund. Registreringen grundar sig på medborgarnas och myndigheternas lagstadgade anmälningar.

Den evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkan upprätthåller ett medlemsregister. I vissa situationer lämnar de ut uppgifter om medlemmarna och mottar information som de registrerar i befolkningsdatasystemet. I det senare fallet handlar det t.ex. om dop och ingående av äktenskap.

Det är de lokala församlingarna eller församlingarnas centralregister som upprätthåller registren. Kyrkans myndigheter skriver vid behov ut också intyg, utdrag eller redogörelser över information som finns i de gamla kyrkböckerna. Informationen behövs i vissa fall t.ex. för släktforskningen.

Bevarande av kyrkliga byggnader och lösöre

Kyrkan har hand om kyrkliga byggnader och lösöre som är kulturhistoriskt värdefulla. Det sätt på vilket gamla kyrkliga byggnader ska bevaras finns det bestämmelser om i lag.

För att den del av kulturarvet som består av kyrkliga byggnader ska kunna bevaras behövs skydd, värnande om deras särdrag och karakteristika. Vidare främjar man sådan skötsel och användning som sker på ett kulturellt hållbart sätt.

Kyrkliga byggnader som har byggts före år 1917 har skyddats i lag. Skyddet omfattar också byggnadernas fasta inredning, målningar och konstverk samt byggnadens närmaste omgivning. Också yngre byggnader skyddsmärks vid behov.

Den ortodoxa kyrkans kyrkomuseum Riisa tar vara på, forskar i och ställer ut delar av det kulturarv som ansluter sig till den ortodoxa kyrkans historia i Finland. Syftet är bl.a. att använda materialet inom fostran och undervisningen.

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress:


Päivi Salonen, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330281   E-postadress: