Fritt bildningsarbete

Utbildning inom fritt bildningsarbete erbjuds av folkhögskolor, idrottsutbildningscenter (idrottsinstitut), medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler.

Syften och mål

Syftet med det fria bildningsarbetet är att utgående från principen om livslångt lärande främja människans mångsidiga utveckling och ordna utbildning som stöder samhällets stabilitet, jämställdheten och ett aktivt medborgarskap. Det väsentliga i det fria bildningsarbetet är att det är öppet för alla att söka till utbildningen. Utbildningen är inte examensinriktad och dess innehåll regleras inte av lagstiftningen.

Beslut om utbildningens mål och innehåll fattas av läroanstalternas huvudmän, som är kommuner, samkommuner, föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Det fria bildningsarbetet omfattar både verksamhet som grundar sig på olika värdegrunder samt neutral verksamhet. Bakgrundsorganisationerna kan representera olika livsåskådningar eller religiösa åskådningar eller fungera på basis av lokala och regionala bildningsbehov.

Läroanstalterna för fritt bildningsarbete erbjuder studier som främjar de medborgerliga färdigheterna, samhälleliga studier, allmänbildande studier samt intresseinriktade studier som fokuserar på förvärvande av kunskaper och färdigheter. Målet för undervisningen inom det fria bildningsarbetet är att främja individers mångsidiga utveckling, välmående och välfärd och att främja demokrati, pluralism, hållbar utveckling, kulturell mångfald och internationalism. Det fria bildningsarbetet kännetecknas av studier efter eget val, samhörighet och delaktighet.

Ordnande av utbildning

Utbildningsorganisationerna inom det fria bildningsarbetet ansvarar självständigt för utbildningen och utvecklingen av den. Studierna kan vara kvällsstudier, kort- och långvariga heldagskurser, distansstudier eller intensivkurser. 

Folkhögskolor

Folkhögskolor är riksomfattande internat för heltidsstudier. De tillhandahåller unga och vuxna personer möjligheter till frivilliga studier, förbättrar de studerandes studiefärdigheter och fostrar dem som individer och samhällsmedlemmar. Folkhögskolorna beslutar om undervisningens mål. I verksamheten kan högskolorna betona de bakomliggande värderingarna eller ideologierna eller sina bildningsmål. En stor del av folkhögskolorna drivs av olika föreningar och stiftelser och en del är kommunala.

Folkhögskolornas långvariga utbildningar, dvs. linjer, pågår vanligtvis ett läsår. Därtill ordnar de kurser av olika omfattning bland annat under somrar och veckoslut. Undervisningen vid folkhögskolorna är vanligtvis allmänbildande, dvs. den har fri inriktning och omfattar t.ex. språk, konst- och kulturämnen och kommunikation.  Högskolorna ordnar även öppen högskoleundervisning.

Idrottsutbildningscenter

I Finland finns det riksomfattande och regionala idrottsutbildningscenter som ordnar yrkesinriktad grundutbildning och fortbildning inom idrottsområdet samt utbildning med fri inriktning för unga och vuxna. De fungerar som träningscentrum för idrottare och vissa institut ordnar även yrkesutbildning på idrottsområdet.

Medborgarinstitut

Medborgar- och arbetarinstituten är huvudsakligen läroanstalter som drivs av kommuner. En del institut är privata. Undervisning ordnas i varje kommun och verksamheten är ofta utspridd runtom i kommunen.

Medborgarinstitutens uppgift är att svara på regionala och lokala bildningsbehov och att erbjuda möjligheter till lärande på eget initiativ och utveckling av medborgarfärdigheterna. Medborgarinstituten svarar för en stor del av den grundläggande konstundervisningen.

Undervisningen ordnas på kvällar, veckoslut, som intensivkurser, distansundervisning samt som webbkurser. Instituten erbjuder även öppen universitetsundervisning.

Sommaruniversitet

Sommaruniversiteten är regionala utbildningsorganisationer som ordnar bl.a. öppen universitetsundervisning, yrkesinriktad fortbildning, språkutbildning samt kortvarig utbildning med fri inriktning. Därtill ordnar de kurser i konst- och kulturämnen på högskolenivå, seminarier och evenemang samt universitetsverksamhet för seniorer. I verksamheten betonas den öppna högskoleundervisningen samt beaktande av övriga kompetens- och bildningsbehov i regionen även med tanke på den högskoleutbildade befolkningen.

Sommaruniversitetens huvudmän är regionala föreningar och vissa landskapsförbund. Sommaruniversiteten fungerar utspridda i andra läroanstalters lokaler. Alla sommaruniversitet har verksamhet året om, men verksamheten fokuserar på sommaren. Sommaruniversiteten har inga åldersgränser eller krav på grundutbildning.

Studiecentraler

Studiecentralerna drivs av privata bildningsorganisationer. Hälften av bakgrundsorganisationerna står nära partierna och fackföreningsrörelsen, resten är obundna medborgarorganisationer.  

Studiecentralerna ordnar utbildningen själva och i samarbete med sina medlemsföreningar. Utbildningsutbudet formas enligt bakgrundsorganisationens ideologi. Syftet är främjande av livslångt lärande, välfärd och ett aktivt medborgarskap samt demokrati och medborgarsamhällets funktion.

Utbildningen ordnas i form av kurser och studiecirklar, och för att genomföra dessa ordnas även handledarutbildning.

Kontaktpersoner

Annika Bussman, undervisningsråd: folkhögskolor och sommaruniversitet

Petra Heikkinen, sakkunnig: medborgarinstitut och studiecentraler

Samuli Rasila, specialsakkunnig: idrottsutbildningscenter