Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Förutom ministeriet omfattar undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde 11 ämbetsverk samt två statliga aktiebolag och två aktiebolag som delvis ägs av staten. Därtill finns det olika sammanslutningar, stiftelser och sakkunnigorgan på verksamhetsområdet.

Förvaltningsområdets ärenden med anknytning till utbildnings- och forskningspolitiken handhas av Utbildningsstyrelsen, Besvärsnämnden för studiestöd, Finlands Akademi, Nationella centret för utbildningsutvärdering, Institutet för de inhemska språken och Depåbiblioteket. Vid Utbildningsstyrelsen finns som fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering, Studentexamensnämnden och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning.

Ärenden med anknytning till kulturpolitiken handhas av Museiverket, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, Nationella audiovisuella institutet, tillgänglighetsbiblioteket Celia och Centret för konstfrämjande.

Regionalförvaltning och beslut på lokal nivå

I statens regionförvaltning sköts ärenden som gäller utbildning, kultur, idrott och ungdomsväsendet samt EU-strukturfondsverksamheten och regionutvecklingen av regionförvaltningsverken (RFV) och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM). 

Kommunerna och samkommunerna ansvarar för utbildnings- och kulturtjänsterna. Högskolor i stiftelse- eller aktiebolagsform finns runtom i landet. Museer, teatrar och orkestrar producerar kulturtjänster regionalt och lokalt.

I synnerhet inom kultur-, idrotts- och ungdomssektorn finns det mycket bred verksamhet inom medborgarorganisationer som stöds av undervisnings- och kulturministeriet.

Ämbetsverk, institutioner, bolag och övriga aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde

Ämbetsverk, institutioner, bolag och övriga aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde finns i statsrådets förordning om undervisnings- och kulturministeriet.

Ämbetsverk och institutioner

Riksarkivet
Nationella audiovisuella institutet
Institutet för de inhemska språken
Museiverket
Tillgänglighetsbiblioteket Celia
Utbildningsstyrelsen. Vid Utbildningsstyrelsen finns som fristående enheter Nationella centret för utbildningsutvärdering, Studentexamensnämnden och Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning
Besvärsnämnden för studiestöd
Finlands Akademi
Förvaltningsnämnden för Sveaborg
Centret för konstfrämjande
Depåbiblioteket

Aktiebolag

CSC - IT-centret för vetenskap
Hevosopisto Oy

Övriga aktörer

Regionalförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM) i uppgifter som gäller bildningsväsendet
Yrkeshögskolor
Universitet och deras övningsskolor
Nationella kultur- och konstinstitutioner
Organisationer och stiftelser
Ett flertal råd, delegationer, kommissioner och nämnder

Ytterligare information

Iiris Patosalmi, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikön esikunta Telefon:0295330250   E-postadress: