Avtalslicensorganisationerna och godkännande av dem

En avtalslicens innebär att en upphovsrättsorganisation har rätt att ge licenser också på andras vägnar än de upphovsmäns som organisationen företräder. En avtalslicens gör det lättare att koncentrerat skaffa licenser.

Avtalslicenssystemet grundar sig på kollektiva förhandlingar och avtal och om det föreskrivs i upphovsrättslagen. För att få vara verksam som avtalslicensorganisation måste man ha ett godkännande av undervisnings- och kulturministeriet. Ministeriet godkänner en organisation på ansökan för en viss tid på högst fem år.

Organisationerna kan vara avtalslicensorganisationer i följande fall:

 • Fotokopiering: framställning av exemplar
 • Internt informationsbruk: framställning av exemplar och förmedling till allmänheten
 • Undervisning och vetenskaplig forskning: framställning av exemplar och förmedling till allmänheten
 • Arkiv, bibliotek, museer: framställning av exemplar och förmedling till allmänheten
 • Konstverk som ingår i en samling: framställning av exemplar och förmedling till allmänheten
 • Sändning i radio och television
 • Sändningsteknisk inspelning: framställning av exemplar
 • Ny sändning av arkiverat televisionsprogram
 • Vidaresändning
 • Tjänst för inspelning på nätet av televisionsprogram
 • Användning av verk som ingår i en presspublikation

Avtalslicensbestämmelsen i lagen ålägger inte rättsinnehavarna att bevilja tillstånd. Däremot möjliggör avtalslicensbestämmelsen att tillstånd kan beviljas koncentrerat via organisationen, om rättsinnehavarna vill det. En rättsinnehavare kan dock inte förbjuda kopiering eller vidaresändning.

Gällande beslut om godkännande

Undervisnings- och kulturministeriet har godkänt att organisationer för kollektiv förvaltning av upphovsrättigheter får vara verksamma som avtalslicensorganisationer enligt följande:

Fotokopiering (13 §): Kopiosto 2022-2026
Intern information (13 a §): Kopiosto 2020-2024
Inspelning för undervisning (14 §):

Kopiosto – verk och annat material som ingår i televisions- och radioprogram och deras rättsinnehavare, exklusive audiovisuella producenters och sändande företags rättigheter.

2024-2028
  Audiovisual Producers Finland - APFI – televisionsprogram, audiovisuella producenters rättigheter 2024-2028
  Gramex – fonogram och de föreställningar som spelats in på dem, exklusive de som ingår i televisions- eller radioprogram 2022-2026
Digital användning för undervisning (14 §):

De arter av verk som hör till det område som godkänts för Kopiosto räknas upp i beslutet om godkännande

2022-2026
Arkiv, bibliotek, museer (16 d §): Sanasto – litterära verk (Verk som inte sorterar under Kopiosto) 2022-2026
 

Kopiosto – litterära verk som ingår i tidskrifter, publikationer och t.ex. kartor och övriga klargörande ritningar som ingår i litterära verk

2022-2026
  Kuvasto – bildkonstverk och verk inom fotokonsten av de rättighetsinnehavargrupper som Kuvasto företräder 2022-2026
  Kopiosto – övriga fotografier av verk och fotografier enligt 49 a § i upphovsrättslagen 2022-2026
  Kopiosto - verk och annat material som ingår i televisions- och radioprogram och deras rättsinnehavare, exklusive audiovisuella producenters och sändande företags rättigheter 2017-2021
Ett konstverk som ingår i en samling (25 a §): Kuvasto 2022-2026
Sändning i radio och television (25 f §): Teosto – verk inom tonkonstens område 2024-2028
  Sanasto – verk inom det litterära området 2024-2028
  Kuvasto – bildkonstverk 2022-2026
Sändningsteknisk inspelning (25 f §) Teosto – verk inom tonkonstens område 2024-2028
  Sanasto – verk inom det litterära området 2024-2028
  Gramex – föreställningar som spelats in på fonogram samt fonogram 2024-2028
  Kuvasto – bildkonstverk 2022-2026

Återanvändning av ett verk som finns i avsändarföretagets arkiv (25 g §:n 1 mom.):

Sanasto - verk inom det litterära området

2021-2025

  Teosto - verk inom tonkonstens område 2021-2025
  Kopiosto och Audiovisual Producers Finland - APFI - audiovisuella verk 2017-2021
Återanvändning av verk som ingår i en tidning (25 g §:n 2 mom.): Kopiosto 2020-2024
Vidarebefordring (25 h §): Kopiosto ja Teosto. Kopiosto är skyldig att förhandla med APFI. 2024-2028
Webbtjänst för upptagning av tv-program (25 l §): Teosto - verk inom tonkonstens område 2020-2024
  Gramex - öreställningar som spelats in på fonogram samt fonogram 2020-2024
 

Audiovisual Producers Finland - APFI - rättigheter av audiovisuella producenter (andra än sändarföretag)

2020-2024
  Kopiosto - övriga som inte nämnts ovan, utom avsändarföretag och rättigheter som överförts till dessa. 2020-2024

 

Ytterligare information

Jorma Waldén, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330338   E-postadress: