Totalreformen av studiestödet

Undervisnings- och kulturministeriet bereder en totalreform av studiestödet i enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering. Avsikten är att trygga försörjningen under studietiden, stärka de sporrande elementen i studiestödet och stödja slutförandet av studierna inom målsatt tid.

I totalreformen går man igenom

  • studiepenningens nivå
  • studielånets storlek och studielånskompensationens belopp
  • gränserna för de fria inkomsterna
  • ställningen för studerande med familj
  • stödet till boendet.

Reformen bereds i en arbetsgrupp i samarbete med berörda grupper. Arbetsgruppen bedömer nuläget och utarbetar förslag till ministeriet för beredning av totalreformen. En uppföljningsgrupp stöder arbetsgruppens arbete och tar ställning till de ärenden som behandlas.

Tidsplan för reformen

Arbetsgruppen och uppföljningsgruppen tillsattes i januari 2024. Arbetsgruppen ska lämna sitt förslag till ministeriet senast den 31 januari 2025. Beslut om de följande stegen i reformen fattas under våren 2025.

Beredningen av en totalreform av studiestödet 2024, arbetsgruppens tidsplan. Januari 2024: Tillsättande av en arbetsgrupp och en uppföljningsgrupp för totalreformen av studiestödet. Våren 2024: Utvecklingsalternativ. Hösten 2024: Utarbetande av konsekvensbedömningar, bakgrundsutredningar och arbetsgruppens förslag.

(Klicka för att se större bild)

Mer information

Virpi Hiltunen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Strategia- ja ohjausryhmä (SORY) Telefon:0295330110   E-postadress: