Engagerande arbete i skolgemenskapen

Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen inom den grundläggande utbildningen är att minska och förebygga frånvaro och skapa en positiv verksamhetskultur i skolorna. Den riksomfattande verksamhetsmodellen utarbetas tillsammans med kommunerna och skolorna, och avsikten är att den ska etableras 2023 –2024. 

OBS! Projektet har slutförts, sidan uppdateras inte länge.

Det engagerande arbetet i skolgemenskapen ska  

  • minska och förebygga skolfrånvaron genom samarbete med hemmen
  • stödja eleverna så att deras förankring till skolan stöds genom att stärka en positiv kultur och trivseln i skolan  
  • identifiera och hjälpa elever för vilka en regelbunden skolgång är en utmaning
  • bidra till att alla elever uppnår basfärdigheterna samt stärka inlärningsresultaten   

Utvecklingen av det engagerande arbetet i skolgemenskapen är en del av genomförandet av undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram mot mobbning.

Pilotförsök med engagerande arbete i skolgemenskapen

Modellen för engagerande arbete i skolgemenskapen utvecklas via pilotförsök.  Den verksamhetsmodell som utarbetas med hjälp av pilotförsöken etableras på nationell, regional och lokal nivå. I pilotförsöken deltar elever i årskurs 5 –9 inom den grundläggande utbildningen samt personalen. 

Syftet med pilotförsöken är att 

  • utveckla administrativa, strukturella och pedagogiska lösningar som möjliggör ett engagerande arbete i skolgemenskapen inom ramen för det kommunala undervisningsväsendet   
  • utveckla nuvarande förfaranden och hitta nya sätt att stöda en förankring i skolgemenskapen som en del av undervisningen och den gemensamma verksamheten 
  • utveckla och pröva på olika metoder för uppföljning av, identifiering av riskerna för samt utredning av orsakerna till och ingripanden i ett tidigt skede i fråga om frånvaro 
  • I pilotförsöken stöds dessutom pedagogiska metoder som lindrar och korrigerar effekterna av frånvaro samt riktade och intensiva metoder för att ingripa i frånvaron i samarbete med hemmen
  • utveckla flexibla och snabba processer för hänvisning till tjänster samt förfaranden för samordning av åtgärderna i samarbete med eleverna, hemmen och det sektorsövergripande nätverket. 

I modellen ingår både finansiering, en gemensam utveckling och en utvärdering av pilotförsöken. Undervisnings- och kulturministeriet stöder de pilotprojekt som fått understöd med studiematerial, fortbildning för och samordning av projektverksamheten. Centret för utbildningsutvärdering NCU utvärderar genomförandet av pilotprojekten och deras genomslag med hjälp av metoder för utvärdering. 

Hur etableras verksamheten?

Undervisnings- och kulturministeriet, NCU och Utbildningsstyrelsen bereder utifrån utvärderingen och den gemensamma utvecklingen ett förslag till en riksomfattande modell. Den riksomfattande verksamhetsmodellen etableras 2022–2023.

Ändringarna i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen gällande skolengagemang, stärkande av skolnärvaro och systematisk uppföljning och ingripande vid frånvaro tas i bruk 1.8.2023. Ändringarna motsvarar de ändringar som gjorts i 26 § i lagen om grundläggande utbildning, som även den träder i kraft 1.8.2023. Enligt lagen utbildningsanordnaren ska förebygga frånvaro hos elever som deltar i den grundläggande utbildningen samt systematiskt följa och ingripa i frånvaron. 

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att modellen förs ut i skolorna och genomför en fortbildningshelhet på nationell nivå. De uppdateringar modellen förutsätter inkluderas i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och i lagstiftningen. 

Kampanjen för att minska skolfrånvaron 2022

#SKYiskolan -dagen är en del av en kampanj riktad till elever. Målet med kampanjen är att stödja elevernas känsla av gemenskap och närvaro i skolan.

Ett digitalt materialpaket har skickats till de skolor som deltar i pilotförsöket med engagerande arbete i skolgemenskapen och i vänelevsverksamheten. Materialet kan användas bland annat vid morgonsamlingar, under raster och på lektioner.

Evenemang

 

Mer information

Minna Polvinen, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä Telefon:0295330262   E-postadress: