Finansiering och styrning av kultur och konstlasihelmiä. KUVA: CC0 Pixabay

Inom statsförvaltningen är undervisnings- och kulturministeriet den viktigaste finansiären för konst och kultur.  

I statsandelssystemet för museer och scenkonst bestäms finansieringen för respektive inrättning på basis av ett på förhand fastställt antal kalkylmässiga årsverken, som beskriver verksamhetens omfattning, och de för årsverkena fastställda priserna per enhet. Statsandelarna för bibliotek finns i statsbudgeten under finansministeriets huvudtitel i samband med finansieringen av basservice.

Beviljandet av statsunderstöd enligt prövning regleras av statsunderstödslagen. Understöden har grupperats enligt de strategiska målen för kulturpolitiken.  

Konstnärsstipendiesystemet består av stipendier som utdelas av konstkommissionerna samt upphovsrättsersättningar som inkasseras genom upphovsrättssystemet. Konstkommissionernas stipendier utgör en del av det prövningsbaserade stödet till konst och kultur.

Undervisnings- och kulturministeriet och dess förvaltningsområde är i Finland en av de sektorer som genomför flest projekt med finansiering från EU:s socialfonder och ministeriet står också för en betydande andel av de projekt som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden. EU har också omfattande stödprogram inom kulturområdet.

Ministeriet ingår resultatstyrningsavtal med ämbetsverk och inrättningar som det styr. I dessa avtalar man om målen för det samhälleliga genomslaget och för verksamhetens resultat samt om resurserna.