Revidering av lagen om fornminnen

Foto: Museiverket/Leena Koivisto, Sammallahdenmäki, Raumo

Lagen om fornminnen från 1963 revideras. På grund av ändrande verksamhetsförhållanden är det nödvändigt att ändra lagen i sin helhet. Förslaget utarbetas i form av en regeringsproposition. 

 

I lagen om fornminnen, som stiftats 1963, finns bestämmelser om skydd och undersökning av fasta fornlämningar, lösa fornföremål och fartygsfynd samta och förfarandena som gäller dem.

Fridlysningen av fornlämningar övervakas av Museiverket, som också är tillståndsmyndighet när det gäller tillstånd att undersöka och rubba fornlämningar. Museiverket är behörig myndighet också i ärenden som gäller lösa fornföremål och fartygsfynd.

Målen med reformen

Lagen har varit i kraft nästan oförändrad i över 50 år. På grund av den förändrade verksamhetsmiljön behöver lagen om fornminnen reformeras i sin helhet.

I samband med reformen ska man

  • utvärdera och slå fast målen för skyddet och undersökning av fornminnen samt tillgången till information om dem.
  • förtydliga definitionerna av fasta fornlämningar, lösa fornföremål och annat arkeologiskt kulturarv och deras rättsverkan.
  • bedöma kopplingarna till annan lagstiftning på nytt.
  • uppdatera förfarandena i anslutning till verkställigheten av lagen och arbetsfördelningen mellan myndigheterna samt mer detaljerat än för närvarande föreskriva om dem.

I reformen beaktas dessutom förverkligandet av samernas självstyrelse i fråga om språk och kultur samt samernas rättigheter som urfolk. En separat utredning har utarbetas.

Beredningen och genomförandet av reformen 

Reformen av lagen om fornminnen bereds i en arbetsgrupp och en uppföljningsgrupp som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet.  Förslaget till ny lag görs upp i form av en regeringsproposition. 

Arbetsgruppen och uppföljningsgruppen ska lämna sitt förslag före utgången av 2021. Därefter sänds förslaget på remiss.

Efter remissbehandlingen färdigställs regeringens proposition vid undervisnings- och kulturministeriet under 2022 så att den kan överlämnas till riksdagen för behandling i statsrådet.

Målet är att beredningen av reformen sker i växelverkan med olika intressentgrupper och sakkunniga och att det ges ut aktuell information om hur beredningen framskrider.

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett diskussionsmöte om lagreformen våren 2022. 

Ytterligare information on förberedelser  [email protected]

 

Evenemang i anslutning till beredningen av reformen 

14.12.2022
Diskussionsmöte (hybridmöte)

12.-13.10.2022
Kulturmiljödagarna

4.–5.2.2021
Museiverket: Presentationsdagar för sommarens fältarbete och hobbymöte kring arkeologi (på finska)

13.–14.4.2021
Myndighetsmöte om kulturmiljön (KURVI – kulttuuriympäristön viranomaistapaaminen)

29.- 30.9.2021 
Kulturmiljödagarna

Vår 2022
Undervisnings- och kulturministeriets diskussionsmöte

Pressmeddelanden och nyheter

Lagen om fornminnen ska reformeras

UKM
Pressmeddelande 11.11.2020 12.02

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: