EU och internationellt samarbete inom konst och kulturLentojen aikataulu

 

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i det kulturrelaterade samarbetet i internationella organisationer samt i beredningen av ärenden i Europeiska unionen. Finlands viktigaste samarbetsorganisationer inom konst och kultur är Europeiska unionen, Europarådet och UNESCO.

Kultur och audiovisuella ärenden i Europeiska unionen

Målet för Europeiska unionens kultursamarbete är att stöda mångfalden inom kulturen samt att göra kulturen tillgänglig för alla. EU bl.a. främjar och finansierar kulturutbyte, samarbete bland aktörer inom kultursektorn och spridning av verk.

EU strävar också efter att trygga förutsättningarna för bl.a. filmbranschen och den audiovisuella branschen, förlagsverksamheten, musiken och konstindustrin. Målet är att den europeiska kulturindustrin som grundar sig på dessa ska vara internationellt konkurrenskraftig.

I artikel 151 i fördraget om upprättandet av EU, den s.k. kulturartikeln, definieras gemenskapens befogenhet inom kulturen. Enligt den ska gemenskapen ”bidra till kulturens utveckling i medlemsstaterna med respekt för dessas nationella och regionala mångfald samtidigt som gemenskapen skall framhäva det gemensamma kulturarvet”.

Därtill ålägger fördraget EU att beakta kulturella aspekter i bl.a. social- och områdespolitiken, åtgärderna som gäller den fria konkurrensen och den inre marknaden samt i de externa relationerna.

Huvudinstrumentet för Europeiska gemenskapernas finansiering av kulturverksamhet är programmet Kreativa Europa. Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO och Finlands filmstiftelse fungerar i samarbete som kontaktpunkt för Kreativa Europa i Finland.

Man har fått finansiering för kultursektorn också från strukturfonderna och EU:s övriga stödformer. Syftet med samarbetet är att stöda kreativitet och konstnärers mobilitet, att främja interkulturell dialog och stärka konstområdenas kulturella och ekonomiska betydelse.

Kulturella och audiovisuella ärenden handläggs i EU:s utbildnings-, ungdoms- och kulturministerråd. Kultur- och av-ministerrådets ärenden bereds i rådets arbetsgrupper, i kulturkommittén (Committee on Cultural Affairs) och i av-arbetsgruppen.

Internationellt samarbete

I Finland ansvarar undervisnings- och kulturministeriet för det internationella samarbetet inom kultursektorn i bl.a. Unesco, Europarådet, Nordiska ministerrådet och Nordiska kulturfonden, Östersjöstaternas råd, Arktiska rådet, Barentsrådet och kulturorganen för dessa samt på närområdena.

Europarådet (Council of Europe) är ett europeiskt mellanstatligt forum för omfattande kulturpolitiska diskussioner och åtgärder. Rådets kulturkonvention skapar ramar för samarbetet inom kultur- och kulturarvssektorn. Man har strävat efter att föra fram kulturen och kulturpolitiken bl.a. genom landsbesök och tematiska analyser kring kulturpolitik.

Europarådet har tre konventioner som handlar om kulturmiljön och kulturarvet samt rekommendationer som gäller specialfrågor. Konventionerna behandlar bl.a. byggnadsarvet och det arkeologiska arvet samt landskap.

Rekommendationerna gäller bl.a. katalogisering, utnyttjande, vitalisering och integrerat skydd av kulturarvet, det industriella och tekniska arvet, stadsmiljön och -kulturen, landsbygdens kulturarv samt frågor som gäller yrkeskunskapen kring värnandet av kulturarvet. Därtill tar rekommendationerna ställning till bl.a. arkitekturarvet, konsekvenserna av förorening, förhållanden mellan turism och kulturarv och kulturarvsfostran.

I det nordiska samarbetet betonas de nordiska ländernas inbördes kultursamarbete, Nordens synlighet i Europeiska unionen och samarbetet med närområdena. Kultursamarbetet grundar sig på kulturavtalet som undertecknats av alla nordiska länder.

Ärenden som gäller undervisnings- och kulturministeriets kulturområde behandlas i Nordiska kulturministerrådet (MR-K) och ämbetsmannakommittén för nordiskt kulturellt samarbete (ÄK-K).

Samarbetet sker i de områden där de nordiska länderna har gemensamma intressen eller utmaningar  och där samarbetet effektiverar utvecklingen. Nordisk kulturkontakt  förvaltar Nordiska ministerrådets kultur- och konstprogram, de nordiska och de baltiska ländernas mobilitetsprogram inom kulturområdet samt NORDBUKs stipendieprogram.

Nordiska kulturfonden stöder omfattande nordiskt kultursamarbete. Fonden finns i Köpenhamn. Finland deltar aktivt i fondens verksamhet. Finland har dessutom en bilateral kulturfond med alla nordiska länder.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för det regionala samarbetet inom den nordliga dimensionens politik samt Östersjöstaternas råd och Barents Euroarktiska råd.

Inom Östersjösamarbetet ligger tyngdpunkten på att stärka den regionala identiteten sam på utvecklandet av kulturarvet och -turismen. Inom Barentsområdet stärker man kulturens ställning i den regionala utvecklingen genom dialog mellan den kreativa ekonomin och kulturerna. Inom Den nordliga dimensionens kulturpartnerskap utvecklar man möjligheterna för aktörer inom de kreativa branscherna att bilda nätverk, internationaliseras och förbättra konkurrenskraften.

Cultura-stiftelsen främjar integrationen av ryskspråkiga finlandsbosatta genom konst och kultur samt stöder genom stipendier finländare som vill studera det ryska språket och den ryska kulturen.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut

Finland har kultur- och vetenskapsinstitut runtom i världen. Instituten främjar internationell mobilitet, synlighet och samarbete inom finländsk konst, kultur och vetenskap.

Instituten är aktörer i det civila samhället och allmännyttiga organisationer som upprätthålls av en privat stiftelse, fond eller förening. Varje institut har ett fastslaget syfte för sin verksamhet, som grundar sig på stadgarna för den organisation som står bakom institutet. För de vetenskapliga institutens del ligger betoningen på främjande av vetenskap och forskning, men de arrangerar också kulturellt program.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar årligen statsbidrag till kultur- och vetenskapsinstitut. Ministeriet för också rådplägningar med dem.

Finland har kultur- och vetenskapsinstitut i Aten, Beirut, Berlin, Bryssel, Budapest, Köpenhamn, London, Madrid, New York, Oslo, Paris, Rom, Tallinn och Tartu, Tokyo och Stockholm.

Verksamheten vid Finlands institut i S:t Petersburg har sedan den 16 juni 2022 lagts ner på grund av Rysslands invasion av Ukraina.

Utöver instituten utomlands finns Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland i Esbo, som främjar och utvecklar växelverkan och samarbetet mellan Finland och Sverige på alla samhällsområden.

Finlands kultur- och vetenskapsinstitut rf (SKTI) utvecklar samarbetet instituten emellan och bistår instituten med intressebevakning, administrativa tjänster och kommunikation i hemlandet. Föreningen företräder Finland i EUNIC-nätverket (European Union National Institutes for Culture), som främjar kultursamarbete mellan Europeiska unionens medlemsstater.

Ytterligare information

Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330067   E-postadress: