Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning 2035

Visionen för internationaliseringen av högskoleutbildning och forskning vägleder högskolor och övriga aktörer inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde att rikta in sina strategier på teman som gemensamt anses viktiga. Det är Forumet för internationell verksamhet som i ett omfattande samarbete med intressentgrupperna står bakom visionen. Forumet har utsetts av undervisnings- och kulturministeriet.

Finland är en ansvarsfull, välkomnande och öppen vägvisare inom internationellt samarbete

Finland hör till Europa och Norden. Vår högskoleutbildning, forskning och innovationsverksamhet bygger på de grundläggande värderingarna stark demokrati, delaktighet, jämlikhet och ansvarsfullhet. Vårt framåtblickande, internationella samarbete främjar en värld som grundar sig på mångfald, forskningsbaserad kunskap och kompetens. Vi breddar det ömsesidiga internationella samarbetet och förbättrar kvaliteten på den finländska högskoleutbildningen, forskningen och innovationsverksamheten liksom aktörernas internationella kompetenser. Finland är aktivt i olika nätverk och löser de globala utmaningarna i samarbete med sina internationella partner. Finland är ett öppet och attraktivt land.

1. Värderingar och principer styr

Det europeiska och nordiska samarbetet utgör en stark grund för allt vårt internationella samarbete. Finland försvarar frihet inom vetenskapen, forskningen och undervisningen, aktörernas autonomi, odelbara och okränkbara mänskliga rättigheter, jämlikhet och gemensamt ansvar. Finlandsbilden grundar sig på ansvarsfullt samarbete av hög kvalitet inom högskoleutbildning, forskning och innovationsverksamhet. Målinriktad vetenskaps-och kompetensdiplomati främjar ett internationellt samarbete som motsvarar våra värderingar. Finland baserar sitt samarbete på jämlikhet och ömsesidighet och beaktar de olika utgångspunkterna och målen för partnernas verksamhet.

2. Ett attraktivt och konkurrenskraftigt Finland

Finland främjar attraktiva kompetenskluster, som tar fram ny information och nya kunskaper med tanke på de globala utmaningarna samt ökar Finlands konkurrenskraft. Finland profilerar sig allt starkare som ett spetsland inom utvecklingen av forskningsinfrastruktur och FUI-ekosystem. Öppen vetenskap på hög nivå och högklassig internationell utbildning främjar vår verksamhets samhälleliga genomslagskraft globalt. Forskningsbaserad kunskap, aktiv mobilitet, ett nära akademiskt samarbete och interaktion med arbetslivet skapar grunderna för internationellt samarbete inom alla samhällssektorer.

3. Ett ansvarsfullt och välkomnande Finland

Finland välkomnar internationella experter och deras familjer i alla skeden av studierna, karriären och livet. Det går lätt och smidigt att komma till Finland och att stanna kvar här. Finland erbjuder intressanta och tydliga karriärvägar samt besöksmöjligheter. Den heterogena och internationella studerandekåren och personalen skapar en grund för forskning och högskoleutbildning av hög kvalitet och svarar på det föränderliga kompetensbehovet i hela Finland. Högskolorna, de vetenskapliga instituten och övriga aktörer inom sektorn är föregångare när det gäller att bygga ett välkomnande och fördomsfritt samhälle med kulturell och språklig mångfald.

4. Finland löser utmaningar som berör hållbar utveckling

I internationellt samarbete tar högskole-, forsknings-och innovationsgemenskaperna fram nya och innovativa lösningar på de allt mer komplicerade utmaningarna när det gäller hållbar utveckling och globala samhällsproblem. Högskolorna, forskningsinstituten och övriga aktörer breddar sitt internationella samarbete med forskningsorganisationer på hög nivå och aktörer i utvecklingsländerna. 

5. Stärkt nationellt samarbete

Finland främjar ett starkt nationellt samarbete, som är en förutsättning för genomslagskraften i den internationella verksamheten. De nationella aktörernas roller är tydliga och samarbetsstrukturerna välfungerande. På nationell nivå samarbetar aktörerna aktivt för att identifiera Finlands gemensamma högskole-och vetenskapspolitiska intressen och utforma landets budskap. För de finländska aktörerna finns det tydliga nationella riktlinjer och fokusområden för deltagande och intressebevakning som styr det internationella påverkansarbetet.

Kontaktinformation

Tiina Vihma-Purovaara, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330327   E-postadress: