Verkstäder för unga och uppsökande ungdomsarbete

Skeittilauta

Verkstäderna för unga är en del av ungdomsgarantin där alla unga som gått ut grundskolan garanteras en plats i utbildning vid en läroanstalt, genom läroavtal, vid en verkstad, i rehabilitering eller på något annat sätt. Det uppsökande ungdomsarbetets uppgift är att hjälpa unga som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar verksamheten.

Verkstäder för unga

Verkstäderna för unga stöder unga under 29 år i frågor som gäller utbildning, arbetsliv och livskompetens. Till en verkstad kan man söka sig direkt eller exempelvis via den egna ortens TE-byrå, socialbyrå eller Navigator. Verkstadsverksamheten grundar sig på handledning och lärande genom arbete. Verkstäderna är arbets- och gemenskapsorienterade lärandemiljöer.

Verkstadsverksamhet för unga ordnas bland annat av kommuner, föreningar och stiftelser. Verkstadsverksamhet finns i över 90 procent av kommunerna i Fastlandsfinland. 

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för utvecklingen av verkstadsverksamheten och stöder verksamheten med understöd som fördelas via regionförvaltningsverket.

Ändringar i verksamheten som påverkar rätten till statsbidrag ska meddelas senast den 31 december 2023 på denna blankett.

Uppsökande ungdomsarbete

Det uppsökande ungdomsarbetet hjälper unga under 29 år som står utanför utbildning och arbetsmarknaden eller som behöver stöd för att nå de tjänster de behöver. Det uppsökande ungdomsarbetet erbjuder tidigt stöd om den unga personen själv vill ha det.

Kommunerna beslutar själva om de ordnar uppsökande ungdomsarbete. Numera täcker verksamheten nästan hela Finland.

Undervisnings- och kulturministeriet stöder anställandet av ungdomsarbetare som sysslar med uppsökande arbete genom understöd som fördelas via regionförvaltningsverket.

Tilläggstid

Tilläggstid erbjuder stöd och hjälp för män i värnpliktsåldern och för kvinnor som vill delta i frivillig militärtjänst. Verksamheten erbjuder unga stöd före uppbådet och under det, under tjänstgöringstiden och när den tar slut.

Tjänsten samarbetar med försvarsmakten, civiltjänstgöringen, socialarbetet, hälsovårdsväsendet samt tjänster i anslutning till boende, utkomst, studier och arbete samt med Folkpensionsanstaltens och Statskontorets tjänster. Verksamheten omfattar hela landet och upprätthålls av kommunerna eller av organisationer som ingått avtal med kommunerna. För den riksomfattande samordningen ansvarar undervisnings - och kulturministeriets ansvarsområde för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken.

Tilläggstid är en verksamhet som ingår i uppbådet genom att erbjuda unga personer möjlighet att diskutera frågor som de funderar på och som hänför sig till fullgörandet av värnplikten eller frivillig tjänstgöring samt tiden före den eller när tjänstgöringen avslutas eller avbryts. Verksamheten utgör ett komplement till den hjälp som försvarsmakten och civiltjänsten erbjuder unga för fullgörande av tjänstgöringen.

Verksamheten genomförs bl.a. enligt bestämmelserna om uppsökande ungdomsarbete i ungdomslagen; se ungdomslagen 1285/2019, 10 –12 § samt enligt lagparagraferna som gäller sektorsöverskridande samarbete.

Verksamheten var tidigare känd under namnet Time Out! – Verksamhetsmodellen som får livet på rätt spår. Modellen utvecklades i början av 2000-talet av STAKES, dvs. det nuvarande Institutet för hälsa och välfärd, i samarbete med arbets - och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors och Vanda stad samt försvarsmakten och civiltjänstcentralen.

Ytterligare information

Merja Hilpinen, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330418   E-postadress:


Jaana Walldén, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330332   E-postadress: