Finlands LUMA-strategi 2030

Genom en omfattande strategi för naturvetenskaper och matematik (LUMA) samt teknik och teknologi (TE) vill man säkerställa att den finländska kompetensen inom naturvetenskaper och matematik främjar såväl välfärden som en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar tillväxt. LUMA-kompetensen kan stärkas endast genom nära samarbete mellan olika aktörer och sektorer.

LUMA-strategin 2030 redogör i korthet för kompetensen och verksamheten inom LUMA-områdena samt för olika utmaningar som hänför sig till dem nationellt. Strategin publicerades år 2021. Genomförandet av strategin fortsätter 2023 med stöd av regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering.

Strategin fastställer de nationella huvudmålen och målar upp en vision där både individen och samhället drar nytta av ökade färdigheter och kunskaper inom LUMA-områdena i form av ökat välstånd och hållbar utveckling.

Kunskaper i naturvetenskaper, matematik och teknik skapar en grund för det finländska samhällets framgång.

Målen för strategin

En smidig vardag, ett fungerande samhälle. Finländarnas vardag fungerar smidigt, välfärdssamhället upprätthålls och Finland klarar sig väl i den internationella konkurrensen när vi lyckas höja kompetensnivån och förbättra tillgången på arbetskraft.

LUMA-kompetensen genomsyrar samhällets funktioner. Nästa steg av åtgärder som bör fastställas är att höja LUMA-kompetensnivån i undervisningen och arbetslivet, öka utbudet av arbetskraft för yrkespersoner och experter inom LUMA-områdena, tillgodose arbetsgivarnas LUMA-kompetensbehov samt förbättra LUMA-förmågan hos enskilda personer och sammanslutningar.

Småbarnspedagogiken och undervisningen på olika stadier håller hög kvalitet. Utvecklingen av småbarnspedagogiken och undervisningen inom LUMA-områdena förutsätter satsningar på olika undervisningsmetoder, till exempel mer elevspecifika modeller, fenomen- och temabaserade modeller, goda pedagogiska färdigheter hos lärarna samt lärarnas egen LUMA-kompetens.

Studier inom LUMA-områdena intresserar. Åtgärder måste vidtas för att uppmuntra människor att studera inom LUMA-områdena och välja en potentiell karriär inom sektorn.

Kommunikationen om LUMA-kompetensen och dess möjligheter ökar. Andra strategiska mål bör stödjas genom kommunikation.

LUMATE-åtgärdsplanen

LUMA-strategin kompletterades hösten 2022 med en åtgärdsplan som utarbetats utifrån initiativ och förslag från olika aktörer. Planen innehåller konkreta åtgärder, en tidsram för genomförandet av dem och en förteckning över de ansvariga aktörerna.

Samtidigt infördes förkortningen LUMATE, som utöver naturvetenskaper och matematik också lyfter fram teknik och teknologi.

Åtgärderna är indelade i tre grupper:

  1. utveckling av undervisningen och utbildningen
  2. uppföljning, utredningar och allmän utveckling
  3. främjande av kommunikationen och intresset.

Mer information

Erja Heikkinen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330101   E-postadress:


Laura Taajamaa, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) Telefon:0295330317   E-postadress:


Marjo Vesalainen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), ansvarsområdet för högskolepolitik Telefon:0295330352   E-postadress: