Ordnande av yrkesutbildning

Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftningen och statsrådsbesluten som gäller den yrkesutbildningen samt styr och övervakar verksamhetsområdet. Arbetet styrs av riktlinjerna i bl.a. regeringsprogrammet och regeringens handlingsplan.

För att ordna examina och utbildning krävs det att undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning. Utbildningsanordnarna ansvarar inom ramen för sitt anordnartillstånd för att ordna yrkesutbildning enligt kompetens- och utbildningsbehoven inom sitt verksamhetsområde. Anordnarna beslutar också om de verksamhetsställen de upprätthåller.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar finansiering för anordnande av yrkesutbildning inom ramen för anslaget i statsbudgeten och kommunernas finansieringsandel. Finansiering beviljas huvudsakligen på kalkylmässiga grunder. Finansieringen beviljas direkt till utbildningsanordnaren som beslutar om hur den ska fördelas vid anordnandet av utbildning.

Vid ingången av 2023 fanns det 136 anordnare av yrkesutbildning. Dessa anordnare har ett giltigt tillstånd att ordna examina och utbildning som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet.

Av utbildningsanordnarna är 8 kommuner, 33 samkommuner och 94 föreningar, stiftelser eller aktiebolag. Dessutom upprätthåller staten Sameområdets utbildningscentral.
 

Yrkesutbildningens styrninings- och regleringssystem

Yrkesutbildningens styrnings- och regleringssystem för anordnare av yrkesutbildning. Tillstånd att anordna yrkesexamina och -utbildning. Fastställer utbildnings-anordnarens uppgift, grundar sig på kompetensbehov, skapar en förutsägbar grund för anordnandet av examina och utbildningar, säkerställer anordnandet av högklassiga examina och utbildningar. Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer om examina och utbildningar, uppgiften som gäller arbetskraftsutbildning, undervisnings- och examensspråk, verksamhetsområdet, minimiantalet studerandeår, övriga rättigheter, skyldigheter och uppgifter. Dialog mellan ministeriet och utbildningsanordnaren vid behov.  Ett transparent, flexibelt och dialogbaserat förfarande i syfte att rikta in utbildningar, möjlighet att följa upp verksamhetens genomslag och hur väl arbetsfördelningen fungerar. Prestationsbeslut som fattas årligen. Finansieringen betalas utgående från prestationsbesluten, strategifinansieringen beviljas efter ansökan. Undervisnings- och kulturministeriet bestämmer om respektive utbildningsanordnares målsatta antal studerandeår för följande år och fastställer det antal prestationer som används som grund för prestations- och genomslagsfinansieringen för följande år. Statsbudgeten. Riksdagen bestämmer om budgetanslagen för yrkesutbildning, maximiantalet studerandeår, minimiantalet studerandeår inom arbetskraftsutbildning, andelen strategisk finansiering.

Ytterligare information

Petri Lempinen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja Telefon:0295330180   E-postadress: