Begravningsväsendet

Enkelipatsas. KUVA: VisualHunt.comBegravningsväsendet är en av kyrkans lagstadgade uppgifter. Undervisnings- och kulturministeriet bereder lagstiftningen inom området. Alla har rätt att få en gravplats på en begravningsplats i hemkommunen, antingen på den evangelisk-lutherska församlingens begravningsplats eller på församlingens konfessionslösa gravområde.

Den avlidna personens åskådning och önskemål ska respekteras vid gravsättningen och i samband med kremeringen. Religionsfrihet gäller och i alla situationer ska en individ kunna räkna med jämlik och värdig behandling.

Begravningslagen finns till för att trygga förfarandena i samband med en begravning, dvs. hanteringen av den avlidnas stoft eller aska. Vissa föreskrifter finns också för hur man sköter en begravningsplats.

Regionförvaltningsverket (AVI) i östra Finland har hand om de tillstånds-, övervaknings- och fastighetsregisterärenden som avses i begravningslagen och som omfattar hela landet. Därtill tillkommer underhållet dels av begravningsplatserna på överlåtna områden, dels hjältegravarna som har anlagts till minnet av den evakuerade delen av befolkningen.

I praktiska frågor som ansluter sig till jordfästningen och gravplatser mm. går det att kontakta den församling till vilken den avlidna personen har hört utgående från sin hemort och som ansvarar för underhållet av begravningsplatsen på orten.

Rätt till jordfästning

Att upprätthålla begravningsplatserna och att ombesörja jordfästningen av avlidna personer är en av de uppgifter som den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar sköter. Var och en har rätt att få en gravplats på den evangelisk-lutherska församlingens begravningsplats i sin hemkommun. Också utsocknes personer, dvs. personer som inte bor i en viss kommun, kan församlingen bevilja en gravplats.

Begravningsplatsens konfessionslösa gravområde är avsett att vara ett neutralt alternativ för personer som av religiösa skäl eller pga. annan orsak inte vill begravas på en evangelisk-luthersk gravgård. Kyrkans roll är att fungera som teknisk upprätthållare av ett konfessionslöst gravområde.

Avgifter inom begravningsverksamheten

För gravplatsen och för själva gravsättningen tas ut en avgift, som motsvarar högst de kostnader som tjänsterna medför. Grunden för avgifterna ska vara de samma för alla som har rätt att gravsättas på församlingens begravningsplats.

Frontveteranerna och deras makar kan delvis eller helt beviljas från begravningsavgifterna.

Anläggande av en begravningsplats

Förutom den evangelisk-lutherska kyrkan har staten, kommunen, en samkommun eller den ortodoxa kyrkan rätt att anlägga en begravningsplats.

Regionförvaltningsverket i östra Finland har rätt att besluta om ett registrerat religiöst samfund eller ett annat registrerat samfund eller en stiftelse får anlägga en begravningsplats. Det samfund eller den stiftelse som ansöker om tillstånd att upprätthålla en begravningsplats bör ha ändamålsenliga förutsättningar för upprätthållandet.

En privatperson har inte rätt att anlägga en begravningsplats.

Enskild grav kräver tillstånd

För att inrätta en enskild grav krävs ett tillstånd. Regionförvaltningsverket i östra Finland kan av särskilda skäl bevilja anhöriga tillstånd att inrätta en enskild grav för att gravsätta en namngiven, avliden person på en plats som lämpar sig för gravsättning.

En enskild gravs läge märks ut tydligt. Markområdet för en enskild grav kan tas i annat bruk tidigast 25 år efter gravsättningen.

Hantering av den avlidnes kropp eller aska

Vid gravsättningen och kremeringen av stoftet efter en avliden person samt vid hanteringen av askan respekteras den avlidna personens åskådning och önskemål.

Stoftet efter en avliden person gravsätts eller kremeras utan omotiverade dröjsmål. Stoftet och askan efter den avlidna hanteras på ett värdigt sätt och så att den avlidna personens minne hedras.

Inom ett år gravsätts eller placeras askan på en bestående plats. Den person som tar emot askan meddelar skriftligt huvudmannen för krematoriet var askan kommer att placeras. Detta sker innan askan lämnas ut.

För askans placering behövs tillstånd av den som äger eller innehar den bestående platsen. Om man vill resa ett minnesmärke eller andra synliga märken på gravplatsen ska man av regionförvaltningsverket ansöka om tillstånd att inrätta en enskild grav.

Begravningsplatser på överlåtna områden

Med begravningsplatser på överlåtna områden menas hjälte-, fält- och civilgravar som till en följd av det andra världskriget finns det på ryskt område.

Regionförvaltningsverket i östra Finland stöder genom statsunderstöd skötseln av begravningsplatserna på överlåtna områden. 

Yhteystiedot - Yhteystietonosto

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: