Kontinuerligt lärande

Kontinuerligt lärande svarar på behovet att utveckla och förnya kunnandet under olika skeden av livet och arbetslivet.  För att göra det möjligt ingår en reform av det kontinuerliga lärandet i regeringsprogrammet. Inom ramen för reformen granskas bland annat utbudet  på och finansieringen av utbildning samt utkomsten under utbildningen. Riktlinjerna för reformen blev klara i slutet av 2020. Genomförandet av reformen kommer att fortsätta efter den nuvarande regeringens mandatperiod.

I regeringsprogrammet ingår bl.a. följande riktlinjer:

 • verksamheten, handledningen och finansieringen inom de olika utbildningsstadierna ska utvecklas så att kan erbjuda mångsidiga och arbetslivsorienterade utbildningshelheter
 • identifieringen och erkännandet av kompetens utvecklas
 • det skapas heltäckande handledningstjänster för livslångt lärande och stöd för att också för sådana grupper som är underrepresenterade i vuxenutbildningen ska delta i den
 • det ska erbjudas mer examensinriktade fortbildningar, kompletterande utbildningar och specialiseringsutbildningar i arbetslivet
 • läroavtalsutbildningen utvecklas som en väg till omskolning och vuxenutbildning
 • högskolorna uppmuntras att öppna upp sitt utbildningsutbud och högskolesystemet utvecklas som en plattform för kontinuerligt lärande
 • de anställdas kompetens och sysselsättning förbättras genom ett anställningsskydd
 • arbetslösa ges bättre möjligheter att studera på deltid vid sidan om jobbsökning
 • studieledigt och stödet för vuxenutbildning utvecklas
 • möjligheterna att bredda sysselsättningsfondens uppgifter utreds
 • modellerna för prognostisering av strukturomvandlingar förbättras

Varför behövs reformen?

Reformen av kontinuerligt lärande fokuserar på kompetensutveckling för personer i arbetsför ålder. Målet är att svara på de behov som förändringarna i arbetslivet ger upphov till. Genom kompetensutveckling stöds meningsfulla arbetskarriärer, en god sysselsättningsutveckling, statsfinanser som är i balans samt företagens konkurrenskraft och produktivitet.

Enligt prognoserna kan upp till en halv miljon personer behöva omskolning eller omfattande fortbildning under de närmaste åren. En särskild utmaning handlar hur man ska få dem som är i störst behov av utbildning att söka sig till den. Tillgången på kompetent arbetskraft är bristfällig i många branscher och flera företag?

För att kunna svara på de nya kompetenskraven förutsätts det att utbildningsystemet är flexibelt och att människor vid sidan av arbetet eller i arbetet ges möjligheter till det slags utbildning de behöver.  

Vision och mål

I reformen av det kontinuerliga lärandet granskas särskilt möjligheterna för personer i arbetsför ålder att utveckla sin kompetens.

Visionen och målen för reformen är att

Var och en utvecklar sin kompetens under tiden i arbetslivet.

 • Var och en har möjlighet att förnya sin kompetens proaktivt för att det ska vara möjligt att utvecklas i arbetslivet, att få arbeta i nya uppgifter och att avancera i karriären.
 • Jämlikheten i deltagandet ökar.

Alla har de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs för sysselsättning och ett betydelsefullt liv. 

 • Kompetensnivån stiger.
 • Sysselsättningsgraden stiger
 • Antalet och andelen 25–64-åringar som avlagt högskoleexamen ökar och antalet och andelen 25–64-åringar som saknar examen efter grundstadiet minskar.

Kompetens förnyar arbetslivet och arbetslivet kompetensen. 

 • En kompetent arbetskraft bidrar till hållbar tillväxt, innovationer, vår konkurrenskraft och därigenom till vår välfärd.
 • Arbetsgivarna har kompetent arbetskraft. 
 • Arbetsgemenskaperna stöder inlärningen av nya saker.

Reformen av det kontinuerliga lärandet bereds av en parlamentarisk grupp, som omfattar alla riksdagspartier. Reformen genomförs i form av ett trepartssamarbete och i samarbete med utbildningsanordnarna. Uppföljningsgruppen innehåller företrädare för arbetsmarknadsorganisationerna, utbildningsanordnarna samt andra centrala organisationer och ministerier.

Mer information

Saara Ikkelä, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Kansliapäällikön esikunta 0295330109