Det ortodoxa kyrkosamfundet

Den ortodoxa kyrkan är både en del av den världsomfattande ortodoxa kyrkan och ett offentligrättsligt samfund med en officiell ställning i Finlands lagstiftning. Finlands ortodoxa kyrka är autonom men i andligt avseende lyder den under Konstantinopels ekumeniska patriarkat.

Kyrkomötet, som sammankommer årligen, har den högsta makten. Såväl präster som lekmän deltar i den ortodoxa kyrkans förvaltning.

Förvaltning och bestämmelser

Det finns bestämmelser i lag för den ortodoxa kyrkans organisationsform och förvaltning. Den ortodoxa kyrkan har inte exklusiv initiativrätt i lagstiftningen inom sitt område, vilket skiljer den från den evangelisk-lutherska kyrkan.

Den ortodoxa kyrkan har rätt att lägga fram förslag om en ändring i en lag som berör den och om övriga lagar som reglerar det kyrkliga livet. Kyrkan kan också ge utlåtanden och komma med framställningar.

Kyrkomötet har hand om lagstiftningen, förvaltningen och ekonomin såväl som om kyrkans andliga frågor. Kyrkoordningen är en bestämmelse på mer detaljerad nivå, som kyrkomötet beslutar om.

Kyrkan mottar skatteinkomster och statsunderstöd

Tidigare ersatte staten en del av det ortodoxa samfundets verksamhetsutgifter. I samband med att den ortodoxa kyrkans central- och stiftsförvaltning avknoppades från statsförvaltningen gick man över till ett system med statsunderstöd, som täcker kyrkans lagstadgade uppgifter.

Medlemmarna i den ortodoxa kyrkan betalar kyrkoskatt till sin församling.

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för strategisk styrning Telefon:0295330086   E-postadress: