Finansiering av muséerna

Undervisnings- och kulturministeriet finansierar museiverksamheten och kulturarvsarbetet genom statsandelar och behovsprövade understöd. Med stödet strävar man efter att trygga museibranschens möjligheter till långsiktigt arbete.

Staten och kommunerna finansierar båda ca 40 % av museiväsendets utgifter. Resten av finansieringen består av museernas egen avkastning och andra intäkter.

Statsunderstöd enligt prövning beviljas som allmänna understöd för verksamheten och som specialunderstöd för projekt. Understöd till sektorn beviljas förutom av undervisnings- och kulturministeriet även av Museiverket.

Rätt till statsandel har museer som undervisnings- och kulturministeriet godkänt att omfattas av lagen. Godkännande och beviljande av statsandel sker inom ramen för statsbudgeten. Ministeriet kan inte nödvändigtvis bevilja personårsverken som berättigar till statsandel till fullt belopp.

Bestämmelser om betalning av statsandel för museernas driftskostnader samt om beräkning av priser per enhet finns i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009).

Det har gjorts flera ändringar i lagarna efter att de stiftats, därför ska statsandelstagarna och sökandena alltid kontrollera bestämmelserna i den uppdaterade lagstiftningen.

Finansiering av museer som godkänts som berättigade till statsandel

Museer som undervisnings- och kulturministeriet godkänt som berättigade till statsandel meddelar årligen de uppgifter som behövs för att beräkna statsandelarna med Utbildningsstyrelsens enkät om driftskostnader och prestationer. Kostnadsblanketten samt anvisningar och kostnadsrapporter finns på Utbildningsstyrelsens webbplats.

Museer med rätt till statsandel ska på förhand omedelbart kontakta undervisnings- och kulturministeriet när det gäller förändringar som påverkar rätten till statsandel eller fastställandet av statsandelen.

Ett museum som inte är momsskyldigt för den verksamhet som berättigar till statsandel betalas statsandel höjd med momsandelen. Museet ska omedelbart meddela undervisnings- och kulturministeriet om ändringar i momsskyldigheten.

Ansökan för att omfattas av statsandel

Undervisnings- och kulturministeriet kan efter ansökan godkänna ett museum att omfattas av lagen. Ansökan ska tillställas undervisnings- och kulturministeriet senast före utgången av april. Ansökningar som kommer efter den utsatta tiden avslås. Sökanden ska uppfylla kriterierna för erhållande av statsandel i museilagen och statsrådets förordning om museer. Undervisnings- och kulturministeriet begär ett utlåtande om ansökningarna av Museiverket. Beslut om att omfattas av statsandel görs årligen före utgången av november månad.

Betalning av höjd statsandel

Enligt 3 § i museilagen kan undervisnings- och kulturministeriet utse ett museum till landskapsmuseum, regionalt konstmuseum eller riksomfattande specialmuseum. Till dessa museer betalas en 10 procentenheter större statsandel på grund av regionala eller riksomfattande uppgifter. Bestämmelser om förutsättningar för höjd statsandel finns också i 2 § i statsrådets förordning om museer. Bestämmelser om uppgifter för landskapsmuseer och regionala konstmuseer finns i 3 § i förordningen och om uppgifter för riksomfattande specialmuseer i 4 §.

Ett museum utses till landskapsmuseum, regionalt konstmuseum eller riksomfattande specialmuseum efter ansökan från början av kalenderåret. Ansökan ska tillställas undervisnings- och kulturministeriet senast före utgången av april.

I 3 a § i museilagen finns därtill bestämmelser om förutsättningar för att utse ett museum till riksomfattande specialmuseum. Nuvarande riksomfattande specialmuseer ska senast före slutet av 2018 visa att de uppfyller villkoren för att utses till riksomfattande specialmuseer.

Ytterligare information

Eeva Teräsvirta, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330082   E-postadress: