Ungdomsarbete

Parkouria. KUVA: Rodeo.fi/Juha TuomiGenom ungdomsarbete och ungdomspolitik strävar staten och kommunerna efter att förbättra de ungas levnadsförhållanden och att skapa förutsättningar för medborgarverksamhet bland unga.

Undervisnings- och kulturministeriet bereder ärenden som gäller ungdomsarbetet och ungdomspolitiken och svarar bl.a. för beredningen av det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken samt för samordningen av ungdomspolitiken inom statsförvaltningen. 

Ungdomspolitik är ett brett begrepp som avser åtgärder för att förbättra de ungas uppväxt- och levnadsvillkor samt växelverkan mellan generationerna. Ungdomspolitiken är därmed en helhet som består av gemensam verksamhet för många förvaltningsområden och innefattar bl.a. frågor om utkomst, idrott och motion, kultur, utbildning, boende och hälsa.

Med ungdomsarbete avses stöd till de ungas utveckling, självständighetsprocess och delaktighet i samhället.  Undervisnings- och kulturministeriet stöder kommunernas och organisationernas ungdomsarbete och utvecklingen av den med statsandelar eller statsunderstöd samt resultatstyr och stöder det regionala ungdomsarbetet. Genom sin verksamhet vill ministeriet också främja deltagandet och delaktigheten bland unga.

Kommunerna ansvarar för det lokala ungdomsarbetet, t.ex. upprätthållandet av ungdomslokaler, stödet till ungdomars föreningar och grupper samt specialungdomsarbetet. I kommunerna finns också föreningar och sammanslutningar som bedriver ungdomsarbete.

Inom den regionala förvaltningen sköts ungdomsväsendets uppgifter vid regionförvaltningsverken. Uppgifterna anknyter till ungas möjligheter att hitta en studie- eller arbetsplats, informations- och rådgivningstjänster för unga samt hobby- och fritidsverksamhet. Regionförvaltningsverken fördelar understöd till verkstadsverksamhet för unga och uppsökande ungdomsarbete.  Regionförvaltningsverken samlar även uppgifter om kommunernas tjänster och utbildar aktörer samt fördelar en del av undervisnings- och kulturministeriets ungdomsunderstöd.

Ytterligare information

Henni Axelin, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330205   E-postadress: