Planering av verksamheten och ekonomin

budgetbok och huvudtitel 29.

I statsbudgeten för 2024 var anslaget för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde ca 8 miljarder euro. Användningen av anslagen för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde beskrivs under huvudtitel 29 i budgeten.

Planeringen av verksamheten och ekonomin på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde grundar sig på

  • rambeslutet om statsekonomin (planen för de offentliga finanserna)
  • verksamhets- och ekonomiplanen
  • budgeten
  • resultatplanen
  • resultatavtal som ingås med ämbetsverk på förvaltningsområdet

Ministeriet följer även upp och rapporterar om verksamheten och användningen av anslag på sitt förvaltningsområde. Resultaten redovisas i verksamhetsberättelsen som är en del av ministeriets bokslut samt i statens bokslutsberättelse.

Beredningen av verksamheten och ekonomin vid ministeriet

Inom sitt förvaltningsområde ansvarar undervisnings- och kulturministeriet för verksamhets- och ekonomiplaneringen, utarbetandet av budgetpropositionen samt genomförandet och tillämpningen av budgeten.

Budgeten och tilläggsbudgeten som fastslås av riksdagen är grunden för ministeriets verksamhet. I dessa bestäms hur mycket och till vilka ändamål statens medel kan användas.

Budgetberedning

I början av valperioden beslutar regeringen om ramarna för statens budgetutgifter under den fyraåriga valperioden. Riktlinjerna för valperioden stakas ut som en del av regeringens första plan för den offentliga ekonomin. Regeringen granskar årligen de specifika förvaltningsområdenas anslag i planen för den offentliga ekonomin, som under våren överlämnas till riksdagen som en redogörelse.

Ämbetsverken och ministerierna bereder sina egna budgetförslag utgående från ramarna. Finansministeriet för budgetförhandlingar separat med varje ministerium och i slutet av sommaren avtalar hela regeringen om detaljerna i budgetförhandlingarna.

Regeringens budgetproposition lämnas till riksdagen för behandling på hösten, varvid den också blir offentlig.

Planer och avtal

Undervisnings- och kulturministeriets förslag till statsbudgeten grundar sig på ministeriets verksamhets- och ekonomiplan. I verksamhets- och ekonomiplanen presenteras fokusområdena och målen i förvaltningsområdets verksamhet samt de beräknade utgifterna för de följande fyra åren. Verksamhets- och ekonomiplanen är en prognos som utarbetats av ministeriet och dess innehåll fastställs inte av statsrådet eller riksdagen.

För styrningen av sin egen verksamhet utarbetar undervisnings- och kulturministeriet en resultatplan för ett år i sänder. I den beskrivs de centrala målen och åtgärderna samt personal- och penningresurserna. Ministeriet för resultatförhandlingar med ämbetsverk och inrättningar samt avtalssammanslutningar på förvaltningsområdet. I resultatavtal avtalar man om resultatmål.

Uppföljning och rapportering

I bokslutet och verksamhetsberättelsen som ingår i den utvärderas bl.a. verksamhetens genomslag och resultat. Verksamhetsberättelsen innehåller även information om användningen av anslag samt bokslutskalkyler.

På andra webbplatser

Statens budgetpropositioner (Finansministeriet)

Ytterligare information

Pasi Rentola, ekonomichef 
undervisnings- och kulturministeriet, Ekonomienheten Telefon:0295330211   E-postadress: