Delaktighet och deltagande bland unga

Käsi kädessä.

Genom sin verksamhet vill undervisnings- och kulturministeriet främja deltagandet och delaktigheten bland unga. I regeringsprogrammet utlovas att en konsekvensbedömning av beslut som gäller barn och familjer ska införas.

 

 

 I riksomfattande program för ungdomsarbete och ungdomspolitik 2020–2023 målet är att alla unga ska ha ett meningsfullt liv och vara delaktiga i samhället.

Ungdomslagens syfte är att stöda verkställandet av deltagande i olika former. Skyldigheten att främja ungas delaktighet gäller inte endast kommunerna, utan även statsförvaltningen och all verksamhet som stöds av staten.

Därtill ålägger ungdomslagen kommunerna och statliga myndigheter att erbjuda och ordna med möjlighet för unga att delta i och påverka behandlingen av ärenden som gäller ungdomsarbete och ungdomspolitik på lokal-, region- och riksnivå eller så ska de unga höras på annat sätt i sådana frågor. De unga ska därtill höras i ärenden som berör dem.

I kommunallagen och lagen om grundläggande utbildning finns också bestämmelser om skyldighet att höra barn och unga samt om att främja deras delaktighet. I kommunerna ska finnas ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp som ska ges möjlighet att påverka på olika områden. Skolorna ska ha en elevkår som möjliggör samarbete mellan eleverna och utbildningsanordnaren.

I undervisnings- och kulturministeriets ungdomsarbete främjas ungas delaktighet:

  • genom verksamheten vid kompetenscentrum på ungdomsområdet. Osallisuuden osaamiskeskus-Kompetenscentrum som administreras av Nuorten Akatemia ry erbjuder bl.a. utbildning och stöd i anknytning till ungas möjligheter till delaktighet och påverkan.
  • genom finansiering till webbtjänsten E-panelen som är en del av demokrati.fi-helheten som upprätthålls av justitieministeriet. Tjänsten är en faciliterad diskussionsplattform för dialog mellan ungdomar och olika sammanslutningar. Organisationer som är intresserade av pilotförsöket med E-panelen kan ta kontakt på adressen: [email protected]
  • genom att stöda riksomfattande organisationer för ungdomsarbete
  • genom att stöda utvecklingsprojekt som betjänar ungdomssektorn och främjar delaktighet och demokratifostran

Ytterligare information

Marja Niina Pulkkinen, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Telefon:0295330113   E-postadress: