Kulturexport och marknadstillträde 

Inom Finlands nationalekonomi är kulturen en medelstor sektor mätt med såväl det mervärde som den producerar som med antalet sysselsatta. Finlands hemmamarknad är dock begränsad och den ökning av arbetsplatserna som är målet för främjandet av kulturexporten förutsätter att kulturprodukter och kulturtjänster exporteras till den internationella marknaden.

Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för främjande av kulturexport riktas till produktifiering, marknadsföring, nätverkande och varumärkesbildning, dvs. det skede då kulturprodukten eller kulturtjänsten kommer i kontakt med konsumenterna.

Största delen av de företag och andra aktörer inom kultursektorn som bedriver export är små och de har i allmänhet inte resurser för behövliga marknadsförings- och andra åtgärder. Det har visat sig vara svårt att få privat finansiering för detta skede. Undervisnings- och kulturministeriets statsunderstöd för främjande av kulturexport syftar till att avhjälpa denna marknadsbrist.

Statsunderstöd för främjande av kulturexport beviljas för både ekonomisk och icke-ekonomisk verksamhet. På understöd som riktar sig till ekonomisk verksamhet tillämpas EU:s regler om statligt stöd och de beviljas i form av de minimus-stöd.

Understöd

Ytterligare information

Kimmo Aulake, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330067   E-postadress: