Museer och kulturarv

Musée d’Orsay on taidemuseo Pariisissa Ranskassa.

Undervisnings- och kulturministeriet svarar för statens del för riktlinjer och lagstiftning som gäller kulturarvet. Ministeriet styr museibranschen genom finansiering och resultatstyrning. Med stödet strävar man efter att trygga museibranschens möjligheter till långsiktigt arbete.

Staten och kommunerna finansierar båda ca 40 % av museiväsendets utgifter. Resten av finansieringen består av museernas egen avkastning och andra intäkter. Utöver den lagstadgade statsandelen beviljar undervisnings- och kulturministeriet museerna understöd enligt prövning.

Statsunderstöd enligt prövning beviljas som allmänna understöd för verksamheten och som specialunderstöd för projekt. Understöd till sektorn beviljas förutom av undervisnings- och kulturministeriet även av Museiverket.

Museerna i Finland

Det finns 150 museer i Finland som sköts yrkesmässigt. Dessa ansvarar för drygt 300 museienheter. Därtill finns det närmare ettusen lokala museer som drivs närmast som frivilligverksamhet.

De tre riksomfattande museerna är Finlands Nationalmuseum, Nationalgalleriet och Naturhistoriska centralmuseet.

De 22 landskapsmuseerna och 16 specialmuseerna som utnämnts av undervisnings- och kulturministeriet har till uppgift att styra och främja museiverksamheten på området. Specialmuseerna samordnar den riksomfattande dokumenterings-, forsknings- och utställningsverksamheten på sitt specialområde. Vidare har försvarsministeriet utnämnt Krigsmuseet till riksomfattande specialmuseum inom krigshistoria.

Musei- och kulturarvsärenden vid undervisnings- och kulturministeriet

Vid ministeriet hör musei- och kulturarvsärendena till kultur- och konstpolitiska avdelningen. Universitetens museiverksamhet omfattas av universitetens styrnings- och finansieringssystem och för det svarar högskole- och forskningspolitiska avdelningen.

Museiverket är underställt undervisnings- och kulturministeriet och fungerar som riksomfattande sakkunnig, utvecklare och ansvarig myndighet i ärenden som gäller museer, kulturarvet och kulturmiljön.

Aktörer inom musei- och kulturarvssektorn

Revidering av lagen om fornminnen

Revidering av lagen om fornminnen

På grund av den förändrade verksamhetsmiljön behöver lagen om fornminnen reformeras i sin helhet.

Revidering av lagen om fornminnen

Kulturarvsstrategin

Kulturarvsstrategin

Kulturarvsstrategin betraktas kulturarvet som en resurs för hållbara lösningar i framtiden inom samhällets alla delområden.

Kulturarvsstrategin

Ytterligare information

Mirva Mattila, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330269   E-postadress:


Eeva Teräsvirta, kulttuuriasiainneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) Telefon:0295330082   E-postadress: