Upphovsrättsrådet

Värillisiä faileja.

Upphovsrättsrådet har som uppgift att bistå undervisnings- och kulturministeriet i behandlingen av ärenden som gäller upphovsrätt och att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen.

I rådet finns företrädare dels för de viktigaste innehavarna av de rättigheter som regleras i upphovsrättslagen, dels för användarna av skyddade objekt. Ordföranden, vice ordföranden och minst en medlem utnämns utanför dessa grupper.

Bestämmelser om upphovsrättsrådet finns i upphovsrättslagen och upphovsrättsförordningen. Statsrådet slår fast rådets medlemmar för tre år i taget.

Rådets pågående verksamhetsperiod är 15.10.2021-14.10.2024.

Upphovsrättsrådets utlåtanden

Upphovsrättsrådet kan ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen. Det kan i sina utlåtanden t.ex. inte tolka ingångna avtal eller i övrigt avgöra bevisfrågor.

Att begära utlåtande av upphovsrättsrådet

Vem som helst kan be om utlåtande av upphovsrättsrådet, t.ex. privatpersoner, företag, sammanslutningar, polisen, förvaltningsmyndigheter och domstolar. 

Ärendet behandlas utgående från de uppgifter parterna tillhandahåller rådet och i normala fall undersöker rådet inte själv ärendet. Utlåtandena har karaktären av rekommendationer. De binder varken den som begärt utlåtandet eller motparten juridiskt.

Utlåtandena ges på skriftlig begäran. Begäran kan även sändas via e-post ([email protected]). Ifall det finns en motpart i det ärende som utlåtandet gäller, skall motparten ges möjlighet till bemötande förutsatt att det inte är uppenbart onödigt. Upphovsrättsrådet behandlar utlåtandefrågorna i plenum eller inom en sektion. Behandlingstiderna kan variera beroende på antalet anhängiga ärenden. Vanligtvis skall man bereda sig på en behandlingstid på sex månader. Upphovsrättsrådets utlåtanden ges på finska eller svenska.

Sakkunnigutlåtandena har omfattat alla de viktigaste tolkningsfrågorna inom upphovsrätten, bl.a. verksnivå, ekonomiska och moraliska rättigheter, offentligt framförande, begränsningar i upphovsrätten och övergång av upphovsrätt.

Hur formulera en begäran om utlåtande

Begäran om utlåtande kan formuleras fritt och förutsätter ingen juridisk expertis. Begäran skall helst vara tillräckligt detaljerad, så att upphovsrättsrådet får ta del av all nödvändig fakta. I begäran skall ingå den sökandes och den möjliga motpartens namn och kontaktuppgifter samt möjliga bilagor (t.ex. kopia eller foto på det verk saken gäller). Bilagorna skall helst sändas upphovsrättsrådet per post.

Kontaktuppgifter:

Upphovsrättsrådet
Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 Statsrådet
tfn 0295 3 300505
fax (09) 1607 7132

Regeringssekreterare Perttu Virtanen är sekreterare vid upphovsrättsrådet. 

Ytterligare information

Perttu Virtanen, regeringssekreterare 
undervisnings- och kulturministeriet, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), ansvarsområdet för upphovsrätt och audiovisuell kultur Telefon:0295330505   E-postadress: