Klientavgifter för småbarnspedagogikenLeksakkassa.

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

De indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna som förutsätts i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken görs vartannat år. Den senaste indexjustering trädde i kraft i augusti 2022.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks fr o.m. den1 mars 2023

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänks fr o.m. den1 mars 2023. De inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 33 procent. Ändringen träder i kraft den 1 mars 2023.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter 

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.8.2022 euro/mån Inkomstgräns 1.3.2023 euro/mån Avgiftsprocent 
2 2 913 3 874 10,7 %
3 3 758 4 998 10,7 %
4 4 267 5 675 10,7 %
5 4 777 6 353 10,7 %
6 5 284 7 028 10,7 %
Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med 197 euro (262 euro från den 1 mars 2023).

Högsta avgift

Avgifter Avgift i euro från 1.8.2022
Högsta avgift 295
Högsta avgift för det andra barnet 118
Lägsta avgift per barn 28

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386  


Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330231