Klientavgifter för småbarnspedagogikenLeksakkassa.

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

De indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna som förutsätts i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken görs vartannat år. Nästa indexjustering bereds på hösten 2021 och den träder i kraft i augusti 2022.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken från och med 1.8.2021

I och med ändringen av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1052/2020) sänks klientavgifterna inom småbarnspedagogiken den 1 augusti 2021 genom att de inkomstgränser som avgifterna grundar sig på höjs med 31 procent. Därtill sänks de avgifter som tas ut för syskon, så att den avgift som tas ut för det andra barnet är 40 procent (i stället för tidigare 50 procent) av den kalkylerade avgiften för småbarnspedagogik på heltid för det yngsta barnet. Avgiften för de följande barnen är fortfarande 20 procent av avgiften för det yngsta barnet.
 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter från och med 1.8.2021

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.8.2021 euro/mån Avgiftsprocent 1.8.2021
2 2 798 10,7 %
3 3 610 10,7 %
4 4 099 10,7 %
5 4 588 10,7 %
6 5 075 10,7 %

Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med 189 euro.

 

Högsta avgift

  Avgift i euro från 1.8.2021
Högsta avgift 288
Högsta avgift för det andra barnet 115
Lägsta avgift per barn 27

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330231