Klientavgifter för småbarnspedagogikenLeksakkassa.

I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

De indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna som förutsätts i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken görs vartannat år. Den senaste indexjustering trädde i kraft i augusti 2022.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter 

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.8.2022 euro/mån Avgiftsprocent   
2 2 913 10,7 %  
3 3 758 10,7 %  
4 4 267 10,7 %  
5 4 777 10,7 %  
6 5 284 10,7 %  
Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med 189 euro och med 197 euro från den 1 augusti 2022.

Högsta avgift

Avgifter Avgift i euro från 1.8.2022
Högsta avgift 295
Högsta avgift för det andra barnet 118
Lägsta avgift per barn 28

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330386  


Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330231