Klientavgifter för småbarnspedagogiken

Leksakkassa.I lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (1503/2016) föreskrivs om de avgifter som tas ut för kommunalt ordnad daghems- och familjedagvård. Lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken gäller inte privat småbarnspedagogik.

Klientavgiften inom småbarnspedagogiken bestäms utifrån familjens storlek och inkomster samt utifrån hur lång tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

Vid fastställandet av den avgift som tas ut för småbarnspedagogik beaktas de skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomsterna samt de skattefria inkomsterna för barnet, dess förälder eller någon annan vårdnadshavare samt för en person som lever med föräldern eller vårdnadshavaren i gemensamt hushåll i äktenskap eller äktenskapsliknande förhållanden.

Om ett barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet högst 20 timmar per vecka, är månadsavgiften högst 60 procent av avgiften för heltidsverksamhet. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik i genomsnitt minst 35 timmar per vecka, kan som månadsavgift tas ut avgiften för småbarnspedagogik på heltid. Om ett barn deltar i småbarnspedagogik mer än 20 timmar men mindre än 35 timmar per vecka, ska kommunen ta ut en avgift i relation till den tid barnet deltar i småbarnspedagogik.

De indexjusteringar av klientavgifterna och inkomstgränserna som förutsätts i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken görs vartannat år. Den senaste indexjustering (1062/2023) träder i kraft i augusti 2024.

Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 

Inkomstgränser och avgiftsprocenter 

Antal personer i familjen Inkomstgräns 1.3.2023 euro/mån Inkomstgräns 1.8.2024 euro/mån Avgiftsprocent 
2 3874 4066 10,7 %
3 4998 5245 10,7 %
4 5675 5956 10,7 %
5 6353 6667 10,7 %
6 5 284 7376 10,7 %
Inkomstgränsen för familjer med över sex personer höjs för varje följande barn med 262 euro (275 euro från den 1 august 2024). 

Högsta avgift

Avgifter Avgift i euro från 1.8.2022 Avgift i euro från 1.8.2024
Högsta avgift 295 311
Högsta avgift för det andra barnet 118 124
Lägsta avgift per barn 28 30

Ytterligare information

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330386   E-postadress:


Hanna Salokaarto, specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) Telefon:0295330231   E-postadress: